Phí chương trình sức khỏe học viên ELS

Tất cả các học viên ELS đều phải có bảo hiểm y tế trong thời gian ở Mỹ. Nếu học viên không minh chứng được bảo hiểm y tế (bằng tiếng Anh) đủ để chi trả cho các chi phí y tế tiềm ẩn xảy ra trong thời gian ở Mỹ, học viên phải mua bảo hiểm theo Chương trình Sức khỏe học viên ELS. Chương trình Sức khỏe học viên ELS giá thành $135 cho một khóa học 4 tuần. Bạn sẽ biết thêm thông tin về Chương trình sức khỏe học viên khi bạn đặt chân tới trung tâm.

Cost

Chương trình Sức khỏe học viên ELS giá thành $135 cho một khóa học 4 tuần.

Please note all junior camps and executive courses automatically include ELS medical insurance within the prices.

Phí chương trình sức khỏe học viên ELS

Tất cả các học viên ELS đều phải có bảo hiểm y tế trong thời gian ở Mỹ. Nếu học viên không minh chứng được bảo hiểm y tế (bằng tiếng Anh) đủ để chi trả cho các chi phí y tế tiềm ẩn xảy ra trong thời gian ở Mỹ, học viên phải mua bảo hiểm theo Chương trình Sức khỏe học viên ELS. Chương trình Sức khỏe học viên ELS giá thành $135 cho một khóa học 4 tuần. Bạn sẽ biết thêm thông tin về Chương trình sức khỏe học viên khi bạn đặt chân tới trung tâm.

Cost

Chương trình Sức khỏe học viên ELS giá thành $135 cho một khóa học 4 tuần.