UGO – Terms of Use


Terma Penggunaan

Kali Terakhir Dikemas Kini: 23 November 2015

Tujuan dan Penggunaan

ELS Educational Services, Inc. (“ELS”) membenarkan akses kepada laman web kami, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang laman web. URL, atau aplikasi kami yang kami telah hubungkan ke Dasar Privasi ini (secara kolektif “laman web”), secara percuma untuk memberikan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan ELS. Untuk memastikan persekitaran yang selamat, yang tidak ofensif untuk semua pengguna kami, kami telah menubuhkan Terma Penggunaan ini, yang menerangkan peraturan untuk laman web kami. Dengan meneruskan akses atau penggunaan laman web kami, pengguna bersetuju untuk tertakluk secara undang-undang dan untuk mematuhi terma yang dinyatakan dahulu di bawah.

Kelayakan

Laman web kami disediakan semata-mata untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Sebarang akses kepada atau penggunaan laman web kami oleh sesiapa yang berumur bawah 18 tahun adalah dilarang sama sekali. Dengan mengakses atau menggunakan laman web kami, anda mewakili dan menyatakan anda adalah 18 tahun ke atas.

Pemilikan dan Kebenaran Kandungan

Laman web kami dan kandungannya dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, dan undang-undang lain di Amerika Syarikat dan negara asing. ELS dan pemberi lesen adalah secara eksklusif memiliki semua hak, gelaran dan kepentingan dalam dan kepada kandungan, termasuk semua yang berkaitan hak harta intelek. Anda tidak akan membuang, mengubah atau menutup sebarang hak cipta, tanda dagangan, tanda perniagaan atau notis hak proprieriti yang digabungkan dalam atau menyertai kandungan. Tiada lesen atau hak yang diberikan kepada anda secara implikasi atau sebaliknya dalam atau ke sebarang hak harta intelek yang dimiliki atau dikawal oleh ELS atau pemberi lesen.

Tertakluk kepada pematuhan dengan terma dan syarat Terma Penggunaan ini, ELS memberi kebenaran kepada anda untuk memuat turun, melihat dan mencetak sebarang kandungan diberikan dalam laman web kami, semata-mata untuk penggunaan peribadi atau bukan komersial anda, dan tertakluk kepada terma dan had yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan. Kandungan dalam laman web kami tidak boleh diedarkan selanjutnya tanpa kebenaran bertulis kami. Permintaan untuk kebenaran perlu dihantar secara bertulis ke pejabat ibu pejabat kami di alamat di bawah.

ELS Educational Services, Inc.

Perhatian Jabatan Pemasaran

7 Roszel Road

Princeton, NJ 08540-6306

Tanggungjawab

ELS tidak memantau semua aktiviti dalam laman webnya tetapi berhak untuk melakukannya.

Keselamatan
Pengguna dilarang daripada menyalahgunakan atau cuba menyalahguna langkah-langkah keselamatan dalam laman ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

• Menggunakan kata laluan palsu atau milik pengguna lain atau mengakses data yang tidak ditujukan untuk pengguna tersebut atau melog masuk ke dalam pelayan atau akaun yang mana pengguna tidak diberi kebenaran untuk mengakses;

• Mendedahkan kata laluan atau membenarkan pihak ketiga untuk menggunakan kata laluan atau gagal untuk memaklumkan ELS jika kata laluan telah dilemahkan;

• Cuba untuk meneroka, mengimbas atau menguji kelemahan sistem atau rangkaian atau melanggar langkah-langkah keselamatan atau pengesahihan tanpa pengesahan yang betul;

• Cuba mengganggu perkhidmatan kepada sebarang pengguna, hos atau rangkaian, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melalui cara muatan lampau, “flooding”, “mail bombing” atau “crashing”;

• Menghantar e-mel yang tidak diminta, termasuklah promosi dan/atau pengiklanan produk atau perkhidmatan;

• Memalsukan sebarang kepala paket TCP/IP atau sebarang bahagian maklumat kepala dalam sebarang e-mel atau catatan kumpulan berita; atau

• Merampas semua atau sebahagian kandungan laman web, memadam atau mengubah sebarang kandungan laman web, atau menghubungkan laman web tanpa kebenaran bertulis yang spesifik.

(a) Peraturan Umum
Pengguna bersetuju untuk mengguna laman web hanya untuk tujuan yang sah. Pengguna tidak boleh menggunakan laman web untuk memaparkan, menghantar atau memindahkan sebarang teks, grafik, imej, perisian, muzik, audio, video, maklumat atau bahan lain yang: (i) melanggar, ketidakwajaran atau menyalahi paten, hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak moral atau hak harta intelek lain, atau hak publisiti atau privasi; (ii) melanggar atau menggalakkan sebarang tindakan yang akan melanggar, sebarang undang-undang atau peraturan yang terpakai atau akan menimbulkan liabiliti sivil; (iii) adalah penipuan, palsu, mengelirukan atau memperdayakan; (iv) adalah fitnah, lucah, pornografik, kesat atau mengganggu; (v) menggalakkan diskriminasi, ketaksuban, perkauman, kebencian, gangguan atau bahaya terhadap mana-mana individu atau kumpulan; (vi) adalah ganas atau mengancam atau menggalakkan keganasan atau tindakan yang mengancam untuk mana-mana orang lain; atau (vii) menggalakkan aktiviti atau bahan-bahan haram atau berbahaya (termasuk tetapi tidak terhad kepada aktiviti-aktiviti yang menggalakkan atau menyediakan maklumat pengajaran mengenai pembuatan atau pembelian senjata haram atau bahan-bahan haram).

(b) Pencabulan
ELS mempunyai budi bicara mutlak untuk menentukan sama ada apa-apa penggunaan melanggar peraturan-peraturan ini, dan untuk bertindak sebagaimana yang difikirkan sesuai sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran. Pelanggaran sistem atau keselamatan rangkaian boleh mengakibatkan liabiliti sivil atau jenayah. ELS akan menyiasat kejadian yang mungkin melibatkan pelanggaran itu dan boleh melibatkan, bekerjasama dan membuat pendedahan kepada, pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dalam mengenal pasti dan mendakwa pengguna-pengguna yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

(c) Penamatan Penggunaan
ELS boleh menamatkan atau menggantung akses pengguna kepada semua atau sebahagian daripada laman web, tanpa notis, untuk apa-apa kelakuan yang ELS, mengikut budi bicara mutlaknya percaya melanggar Terma Penggunaan ini, mana-mana undang-undang berkaitan, atau berbahaya kepada kepentingan pengguna lain.

Penyerahan

Dasar ELS tidak menerima atau menimbang apa-apa idea atau bahan yang tidak diminta dalam apa jua bentuk. JANGAN serahkan apa-apa bahan tersebut. Jika anda melanggar larangan ini, kami berhak untuk mempertimbangkan semua bahan yang diserah sebagai tidak sulit dan bebas daripada sebarang tuntutan hak milik atau peribadi. Bahan sedemikian dan semua hak akan menjadi milik kami, bebas dan jelas daripada apa-apa tuntutan oleh anda atau pihak lain, dan kami akan dapat menggunakannya untuk sebarang tujuan, termasuk pengiklanan dan promosi, tanpa pampasan atau apa-apa kewajipan lain kepada sesiapa, termasuk anda.

Internet dan Pautan

ELS tidak bertanggungjawab untuk keselamatan laman web kami atau komunikasi anda dengan laman web kami di internet. Ia adalah dilarang untuk menghubungkan laman web lain dengan laman web kami tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu ELS. Kami boleh membenarkan beberapa pautan untuk kemudahan, tetapi ELS tidak bertanggungjawab bagi apa-apa laman web yang tidak berkaitan yang ia dikaitkan atau untuk bahan yang disiarkan ke laman web kami oleh pihak lain selain daripada ELS. Pautan ke laman web yang tidak berkaitan atau sumber-sumber tidak menunjukkan apa-apa pengendorsan oleh ELS bagi laman tersebut atau sumber atau kandungan, produk, atau perkhidmatan yang disediakan di laman atau sumber tersebut. Anda mengakui tanggungjawab mutlak dan menanggung semua risiko yang timbul daripada penggunaan sebarang laman dan sumber tersebut. ELS tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan tentang kandungan, kesempurnaan atau ketepatan pautan atau laman web yang dikaitkan dengan laman web kami. Sila ambil perhatian bahawa kaedah laman dan dasar privasi laman web yang dipautkan mungkin berbeza dari laman ELS dan perlu diperiksa oleh anda apabila anda mengakses sebarang laman yang lain.

Penggunaan Yang Dilarang

Adalah dilarang sama sekali untuk mengganggu atau merosakkan laman web kami, kandungannya atau langkah-langkah keselamatannya atau untuk mengganggu atau memperkecilkan ELS atau produk atau perkhidmatan atau kakitangan kami. Tiada e-mel yang tidak diminta (spam) boleh dihantar kepada atau melalui laman web kami.

Notis Akta Hak Cipta Milennium Digital (“DMCA”)

ELS Educational Services, Inc. memiliki, melindungi dan menguatkuasakan hak cipta dalam bahan-bahan kreatifnya sendiri dan menghormati harta intelek pihak lain. Laman web kami mengandungi bahan-bahan daripada pihak ketiga dan pautan ke laman web, portal dan direktori pihak ketiga. Hasilnya, bahan-bahan pihak ketiga, yang tidak dimiliki atau dikawal oleh ELS, adalah termasuk dalam atau dihubungkan dengan laman web kami atau disimpan atau dihantar oleh atau ke laman web ELS. Di sepanjang pengetahuan ELS, bahan-bahan ini tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila menerima notis yang sewajarnya mengenai pelanggaran yang dituntut (perenggan seterusnya menjelaskan bagaimana untuk memberi notis yang sewajarnya), ELS akan bertindak balas dengan segera mengeluarkan atau melumpuhkan akses kepada bahan-bahan didakwa melanggar atau dengan mengeluarkan atau melumpuhkan akses kepada pautan ke bahan tersebut. Ia adalah dasar ELS untuk menamatkan hubungannya dengan pihak ketiga yang berulang kali melanggar hak cipta pihak lain di mana pihak-pihak itu diketahui ELS sebagai pelanggar berulangan berkaitan dengan penggunaan mereka daripada laman web, pautan, atau penyimpanan dan komunikasi sistem dan rangkaian ELS.

Bagaimana Menyediakan Notis Tuntutan Pelanggaran

Jika anda percaya bahawa kerja anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila berikan Ejen ELS untuk Notis yang disenaraikan di bawah dengan maklumat berikut dalam notis bertulis:

(1.)Pengenalpastian kerja hak cipta (atau senarai kerja-kerja hak cipta) yang anda dakwa telah dilanggar;


(2.) Keterangan bahan yang didakwa sebagai melanggar dan memberikan butiran secukupnya yang kami boleh temuinya dalam laman web kami;

(3.) Alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;

(4.) Satu kenyataan bahawa anda mempunyai niat baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak diberi kebenaran oleh anda, ejen anda, atau undang-undang;

(5.) Satu kenyataan bahawa maklumat dalam notis anda adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kebenaran untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta; dan,

(6.) Tandatangan elektronik atau fizikal anda atau tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kebenaran untuk bertindak bagi pihak anda.

Ejen khas ELS untuk Notis tuntutan pelanggaran hak cipta boleh dihubungi seperti berikut:

Pembekal Perkhidmatan: ELS Educational Services, Inc.

Nama Ejen untuk Notis: Rita Pauls

Melalui surat: 7 Roszel Rd, Princeton, NJ 087540

Melalui telefon: (609) 759-5371

Melalui faks: (609) 524-9870

E-mel: rita.pauls@berlitz.de

ELS mematuhi prosedur yang digariskan dalam DMCA mengenai pemberitahuan sewajarnya kepada pengguna dan pihak yang mengadu, penerimaan pemberitahuan balas, dan apabila diperlukan, “perletakan semula” bahan yang dikatakan melanggar. Rujuk Pejabat Hak Cipta Amerika Syarikat untuk peruntukan DMCA di www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf.

Penafian

LAMAN WEB DAN KANDUNGAN KAMI DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA”, TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, YANG NYATA ATAU TERSIRAT, BERKENAAN MAKLUMAT, KANDUNGAN, BAHAN-BAHAN ATAU PRODUK DALAM LAMAN WEB KAMI. TANPA MENGHADKAN ATAS, ELS JELAS MENAFIKAN SEBARANG WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KEPUASAN TANPA GANGGUAN ATAU BUKAN PELANGGARAN HAK HARTA INTELEK ATAU HAK PROPRIETARI LAIN, BEBAS DARI VIRUS KOMPUTER DAN SEBARANG WARANTI YANG TIMBUL DARIPADA BERURUSAN ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN.

ELS TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN-LAMAN WEB DAN KANDUNGANNYA AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU DISEDIAKAN ATAS ASAS TANPA GANGGUAN, SELAMAT, ATAU BEBAS DARI SILAP. ELS TIDAK MEMBERI JAMINAN MENGENAI KUALITI KANDUNGAN DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ATAU KETEPATAN, KETEPATAN MASA, KESEMPURNAAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SEBARANG KANDUNGAN ELS ATAU MAKLUMAT DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB INI.

ELS TIDAK MEBERI JAMINAN ATAU WARANTI BAHAWA FAIL UNTUK MUAT TURUN DARI LAMAN WEB INI AKAN BEBAS DARIPADA VIRUS, CECACING, KUDA TROJAN ATAU KOD LAIN YANG BOLEH MENUNJUKKAN SIFAT MENCEMAR ATAU MEROSAKKAN. ELS TIDAK MENGAMBIL TANGGUNGJAWAB ATAU RISIKO UNTUK PENGGUNAAN ANDA KE ATAS LAMAN WEB KAMI.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, melindungi, dan menjamin ELS, pemilik, anak syarikat, syarikat gabungan, pegawai, pengarah, pekerja dan ejen, tidak berbahaya daripada dan terhadap apa-apa tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, dan perbelanjaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bayaran undang-undang dan perakaunan yang munasabah, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan akses atau penggunaan laman web ini atau kandungan, atau pelanggaran anda terhadap Terma Penggunaan ini.

Had Liabiliti

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA, SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KESELURUHAN RISIKO YANG TIMBUL DARIPADA AKSES KEPADA DAN PENGGUNAAN LAMAN-LAMAN WEB DAN KANDUNGAN KEKAL DENGAN ANDA. ELS mahupun mana-mana pihak lain yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan, atau menyampaikan laman web atau kandungan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, khas, teladan, turutan atau lain-lain, TERMASUK KERUGIAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA ATAU KEHILANGAN MUHIBAH, GANGGUAN PERKHIDMATAN, KEROSAKAN KOMPUTER ATAU KEGAGALAN SISTEM ATAU KOS PRODUK ATAU PERKHIDMATAN GANTIAN, yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini atau daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web atau kandungan, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort (termasuk kecuaian), kecuaian, liabiliti produk atau mana-mana teori undang-undang lain, dan sama ada atau tidak ELS telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan itu, walaupun remedi terhad yang dinyatakan di sini didapati telah gagal tujuan yang penting. ELS AKAN MEMPUNYAI LIABILITI KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA UNTUK SEBARANG KANDUNGAN PIHAK KETIGA DIMUAT NAIK KE ATAU DIMUAT TURUN DARI LAMAN WEB. Dalam apa keadaan pun liabiliti agregat ELS yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini atau daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web, atau kandungan melebihi dua puluh lima dolar AS ($ 25).

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian liabiliti untuk sesetengah jenis kerosakan. Oleh itu, beberapa had di atas mungkin dikenakan kepada anda setakat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kes sedemikian, liabiliti ELS akan terhad kepada setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Jika anda tidak berpuas hati dengan mana-mana bahagian laman web, atau dengan Terma Penggunaan ini atau sebarang polisi lain yang terpakai kepada laman web, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk berhenti menggunakan laman web. Remedi tunggal dan eksklusif adalah berasingan dan bebas daripada mana-mana peruntukan lain yang menghadkan liabiliti ELS atau remedi anda.

Undang-Undang Terpakai

Laman web kami dikawal oleh ELS di New Jersey, Amerika Syarikat. Dengan menggunakan laman web ini, tidak kira di mana anda tinggal atau berada di dunia ini, anda bersetuju bahawa Terma Penggunaan ini dan apa-apa tindakan berkaitan dengannya akan ditadbir oleh undang-undang Negeri New Jersey tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang. Bidang kuasa eksklusif dan tempat yang berkenaan dengan hal perkara bagi Terma Penggunaan ini akan dibawa ke mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di New Jersey, dan setiap pihak dalam perjanjian ini mengetepikan apa-apa bantahan terhadap bidang kuasa dan tempat di dalam mahkamah itu.

Penerimaan

Dengan menggunakan laman web ini, pengguna menerima dan tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan yang mentadbir semua penggunaan dan semua keputusan daripadanya.

Semakan

ELS mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada laman web dan kepada terma dan syarat yang ditetapkan terlebih dahulu dalam Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu. Jika kami mengubah suai Terma Penggunaan, kami akan memaparkan pengubahsuaian tersebut dalam laman web. Penggunaan berterusan laman web menandakan penerimaan sebarang pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini.

Lain-lain

Jika mana-mana bahagian Terma Penggunaan ini adalah menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian tersebut akan dianggap diasingkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan sebarang peruntukan lain. Terma Pengguna membentuk keseluruhan perjanjian di antara ELS dengan anda berkenaan laman web ini.

Amaran:

SEBARANG PENGGUNAAN LAMAN WEB ELS DALAM PENCABULAN PERATURAN INI MENANDAKAN PENCEROBOHAN DAN/ATAU PELANGGARAN HAK ELS DAN BOLEH MENGAKIBATKAN TINDAKAN UNDANG-UNDANG DIAMBIL TERHADAP ANDA.