Discover ELS – การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

เข้าศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ด้วยการเรียนภาษากับ ELS

ในแต่ละปี ELS ช่วยนักเรียนต่างชาติหลายพันคนบรรลุความฝันในการจบปริญญาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่ง ยอมรับการจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ในระดับที่กำหนดของ ELS แทนข้อกำหนดเรื่องภาษาอังกฤษในการรับนักเรียนเข้าศึกษา

วิถีทางสู่การศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ขั้นที่
1

ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์สอนภาษาของ ELS

นักเรียนต่างชาติจะต้องแสดงหลักฐานความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจึงจะได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ การจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ระดับสูงของ ELS ถือว่าเป็นหลักฐานแสดงความสามารถดังกล่าว นักเรียนที่จบระดับ109 ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของวิทยาลัยชุมชน (2 ปี) บางแห่ง นักเรียนที่จบระดับ 112 ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี และสถาบันบางแห่งที่สอนระดับปริญญาโทและเอก กรุณาไปที่ UniversityGuideOnline.org เพื่อดูรายชื่อสถาบันที่ยอมรับการจบระดับขั้นสูงของ ELS ว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ


ขั้นที่
2

เลือกมหาวิทยาลัย

ไปที่ UniversityGuideOnline.org และสืบค้นจากฐานข้อมูลรายชื่อสถาบันต่างๆ หาโรงเรียนโดยใช้เกณฑ์ด้านสถานที่ตั้ง วิชาเอก ข้อกำหนดเรื่องการทดสอบ ค่าเล่าเรียน และอื่นๆ อีกมาก เมื่อคุณเลือกสถาบันได้แล้ว ขอให้สร้างบัญชีส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครของคุณ


ขั้นที่
3

สมัครขอจดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Admission หรือ CLA) กับสถาบันที่คุณต้องการ

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ ELS ออก จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข ให้ โดยอนุญาตให้คุณเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ การจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ระดับ 112 ของ ELS และ/หรือการได้คะแนน TOEFL® หรือ IELTS™ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่านักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ คุณควรสอบถามข้อกำหนดการรับนักเรียนกับทางสถาบันที่คุณต้องการเข้าศึกษา


ขั้นที่
4

เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งจากกว่า 60 แห่งของเรา

คุณจำเป็นต้องสอบถามกับทางสถาบันที่คุณต้องการเข้าศึกษา เพื่อให้ทราบข้อกำหนดของสถาบันว่าต้องการหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรขั้นสูงของ ELS และ/หรือคะแนนสอบ TOEFL® หรือ IELTS™ หรือไม่ คุณควรวางแผนที่จะจบระดับการเรียนภาษาที่ ELS ที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือ หลักสูตรการเตรียมสอบ ที่ศูนย์แห่งใดแห่งหนึ่งจากกว่า 60 แห่งของเรา


ขั้นที่
5

เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากสามข้อต่อไปนี้

จบระดับ 109 หรือ 112 ที่ ELS

การจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของ ELS ถือว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่งที่ร่วมมือกับ ELS


ได้คะแนน TOEFL® ตามที่กำหนด

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางแห่งที่ร่วมมือกับ ELS ยังยอมรับคะแนนสอบ TOEFL® iBT ในระดับหนึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่านักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบความสำเร็จ สมัครสอบหรือสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ ก่อน สามารถสอบ TOEFL® iBT ที่ศูนย์ภาษาทุกแห่งของ ELS ได้*


ได้คะแนน IELTS™ ตามที่กำหนด

สถาบันบางแห่งกำหนดว่านักเรียนต้องได้คะแนน IELTS™ ตามที่กำหนด จึงจะถือว่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ การสอบนี้มีให้ที่ศูนย์กว่า 30 แห่งของ ELS


*ไม่มีให้ที่ ELS/Juilliard, กรุงนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก