Discover ELS – คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ผู้นำในการสอนภาษาอังกฤษ

การเรียนที่ ELS เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ

– แซนดี้ ลอเร็ม

ลอเร็ม อิพซัม โดลอร์


มาตรฐานสูง

บุคลากรผู้สอนของ ELS ทุกคนเป็นนักการศึกษามืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

การอบรมอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรผู้สอนของ ELS เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของตน รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกเดือนเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพ

การประกาศเกียรติคุณ

ในปี 2551 จูดิธ ดิลลอน ครูผู้สอนของ ELS ได้รับรางวัล “ผู้สอนดีเด่น” จาก TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่คนต่างชาติ

บุคลากรผู้สอนที่ทุ่มเทให้แก่การสอนอย่างเต็มที่

ELS มีชื่อเสียงในด้านความทุ่มเท ทักษะ และประสบการณ์อันยาวนานของบุคลากรผู้สอนของเรา บุคลากรผู้สอนหลายท่านของเราทำงานกับ ELS มาเป็นเวลา 15 ปีหรือมากกว่า

หลักสูตรเป็นเลิศ

หลักสูตรการสอนของ ELS ได้รับการพัฒนาและปรับให้ทันสมัยเป็นประจำ โดยอาศัยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดของเราและจากนักเรียนของเรา

การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในประชาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษา

บุคลากรผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ ELS จำนวนหลายท่าน ทั้งผู้สอนระดับอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ต่างก็เป็นสมาชิกของ TESOL

เราส่งเสริมให้บุคลากรผู้สอนของเราเข้าร่วมในองค์กรและการประชุมต่างๆ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ และให้การยกย่องบุคลากรที่กระทำดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บุคลากรผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของ ELS ได้นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการกว่า 40 ครั้งที่งานประชุมนานาชาติประจำปีของ TESOL

ELS นำเสนอข้อมูลเป็นประจำที่ NAFSA ซึ่งเป็นสมาคมนักการศึกษานานาชาติที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด นอกจากนี้แล้ว บุคลากรผู้สอนของ ELS ผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของ ELS ยังดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งและเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ ของ TESOL, NAFSA และกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่คนต่างชาติด้วย