ได้รับการยอมรับเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยในแคนนาดา| University Guide Online

ให้ ELS ช่วยให้คุณได้รับได้รับการยอมรับเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยในแคนนาดา(Conditional Admission) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่ ELS เราจะช่วยให้ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในแคนาดาดำเนินการได้ง่ายขึ้น เราสามารถช่วยปูทางสู่ความสำเร็จส่วนบุคคลและความสำเร็จทางด้านอาชีพการงานให้แก่คุณได้!

คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาหรือไม่?

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแคนาดาจะมีระดับของกระบวนการคัดเลือกและนโยบายการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยมีเกณฑ์พื้นฐานบางประการที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะใช้ร่วมกัน

เกรดเฉลี่ย (GPA):

เกรดเฉลี่ย (GPA) จะคำนวณโดยการนำผลรวมที่ได้ทั้งหมดของทุกรายวิชา หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

ผลการสอบประมวลผลความรู้ที่กำหนดเฉพาะสำหรับประเทศ:

ในแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสอบประมวลผลความรู้ (Exit exam) เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย และเกณฑ์คะแนนที่กำหนดอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน

ข้อกำหนดในการศึกษาระดับปริญญาโท:

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทl

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ:

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดว่านักศึกษาต้องมีความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ (Advanced)