ได้รับการยอมรับเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย| University Guide Online

ได้รับการยอมรับเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย (Conditional Admission) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มาเลเซีย

ที่ ELS เราจะช่วยให้ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในมาเลเซียดำเนินการได้ง่ายขึ้น เราสามารถช่วยปูทางสู่ความสำเร็จส่วนบุคคลและความสำเร็จทางด้านอาชีพการงานให้แก่คุณได้!

คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาหรือไม่?

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมาเลเซียจะมีระดับของกระบวนการคัดเลือกและนโยบายการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยมีเกณฑ์พื้นฐานบางประการที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะใช้ร่วมกัน

เกรดเฉลี่ย (GPA):

เกรดเฉลี่ย (GPA) จะคำนวณโดยการนำผลรวมที่ได้ทั้งหมดของทุกรายวิชา หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

ข้อกำหนดในการศึกษาระดับปริญญาโท:

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ:

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดว่านักศึกษาต้องมีความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ (Advanced)