เงื่อนไขอะไรที่จะใช้สำหรับมหาวิทยาลัยในอเมริกา| University Guide Online

เงื่อนไขอะไรที่จะใช้สำหรับมหาวิทยาลัยในอเมริกา การตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) คืออะไร?

สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราสามารถให้การตอบรับแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถในด้านการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนและข้อกำหนดอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และ/หรือของคณะหรือภาควิชา และข้อกำหนดของหลักสูตร ยกเว้นในด้านความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งการได้รับการตอบรับของคุณจะเป็น “แบบมีเงื่อนไข” โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุคุณสมบัติตามข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ก่อนจึงจะได้รับการตอบรับโดยสมบูรณ์ เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว คุณก็จะได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาได้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุไว้ในจดหมายการตอบรับแบบมีเงื่อนไขของคุณ และศูนย์ภาษา ELS ที่คุณเลือกจะเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการบรรลุข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็นในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการรับเข้าเป็นนักศึกษาอาจจะรวมถึงการมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือ ผลคะแนนอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสถาบันการศึกษาแห่งนั้น เช่น GMAT® หรือ GRE® สำหรับหลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยพันธมิตรของ ELS จะออกจดหมายการตอบรับแบบมีเงื่อนไข หรือ Conditional Letter of Admission (CLA) ให้ โดยจะระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต้องการเพิ่มเติมก่อนจะรับคุณเข้าศึกษา คุณและครอบครัวของคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะมีที่เรียนในมหาวิทยาลัยและได้ลงทะเบียนเรียนกับ ELS ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) เป็นอย่างไร?

  1. ค้นหามหาวิทยาลัยที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นหามหาวิทยาลัยของเรา
  2. สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา ELS โดยจะได้รับความช่วยเหลือจากตัวแทนที่ปรึกษาภายในประเทศที่ผ่านการรับรองของ ELS
  3. หากคุณเป็นผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย คุณจะได้รับจดหมาย “การตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข โดยขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและการยื่นแสดงหลักฐานเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับการเทียบคุณวุฒิและสมัครเข้าศึกษา”
  4. ศึกษาที่ศูนย์ภาษา ELS แห่งใดก็ได้จากจำนวน 60 แห่งในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีผลคะแนน TOEFL® หรือ IELTS ตามที่ต้องการ
  5. เริ่มต้นการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยของคุณ!