ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในประเทศออสเตรเลีย| University Guide Online

ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในประเทศออสเตรเลีย

สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE)

หลักสูตรของสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง หรือ TAFE (Technical And Further Education) จะช่วยให้คุณได้รับวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Qualifications Framework หรือ AQF) สำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในหลากหลายสาขาอาชีพ

วุฒิการศึกษาจาก TAFE จะเริ่มต้นจาก ประกาศนียบัตร (Certificate) ระดับ 1-4 ไปจนถึงระดับอนุปริญญา (Diploma) และอนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma)

วุฒิการศึกษาจาก TAFE ในระดับอนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูง สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาในมหาวิทยาลัยได้

อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงจากสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE)

หลักสูตรระดับอนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงในออสเตรเลีย จะสอนทั้งภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านเทคนิค และ/หรือด้านการบริหารจัดการ

  • โดยปกติแล้วจะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาก่อนหน้าที่จำเป็นต้องมีในการสมัครเข้าศึกษา นอกเหนือจากความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • บางหลักสูตรอาจจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานการมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยศึกษาในวิชาบังคับก่อนหรือพื้นความรู้ (prerequisite) ตามที่ระบุ

อนุปริญญาตรี (Associate Degree) หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรอนุปริญญาตรี เป็นการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปี 12 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรระดับ 3 หรือ 4 เป็นวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาสั้นกว่า โดยจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือใช้เป็นเส้นทางหนึ่งเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีก็ได้เช่นกัน

ระดับปริญญาบัณฑิต – ปริญญาตรี (หลักสูตร 3, 4 หรือ 5 ปี)

หลักสูตรปริญญาตรี จะเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้แก่คุณ และ/หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในออสเตรเลีย ได้แก่ ปริญญาตรีที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ (Professional Degree), หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree), หลักสูตรก่อนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Entry Degree) และปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honours Degree)

  • ในการสมัครเข้าเรียน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปี 12) หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma) สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ทั้งยังสามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตได้อีกด้วย
  • โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาสามถึงสี่ปีในมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรปริญญาตรีแบบเกียรตินิยมอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งปีในการทำวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา– ปริญญาโท ออสเตรเลีย

ในหลักสูตรปริญญาโทนั้น นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะขั้นสูงในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือในการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพตามที่เลือก โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น หลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการเรียนในชั้นเรียนแบบรายวิชา (Coursework Masters) ปริญญาโทที่เน้นการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional Masters) และ ปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย (Research Masters)

  • หลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการเรียนในชั้นเรียนแบบรายวิชา: ประกอบด้วยการทำรายงาน การทำโครงงาน และการทำวิจัย โดยจะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma)
  • หลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการปฏิบัติทางวิชาชีพ: เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำงานจริงตามสาขาวิชาที่เรียนเป็นหลัก โดยจะรับผู้ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เลือก
  • หลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย: เป็นหลักสูตรที่ต้องทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยจะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (Master’s preliminary year) หรืออนุปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านประสบการณ์การทำวิจัย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) ส่วนใหญ่ จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน
  • โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาสองปีในมหาวิทยาลัย

ระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาเอก

ปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเปิดสอน ซึ่งแม้จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย แต่ว่าก็มีบางหลักสูตรที่อาจมีการเรียนในชั้นเรียนแบบรายวิชาร่วมอยู่ด้วย

ฉันควรจะเลือกเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาดี

ที่สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) คุณสามารถเข้าเรียนเพื่อรับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรระดับต่างๆ อนุปริญญา หรือ อนุปริญญาขั้นสูงได้ โดยที่แต่ละวุฒิก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของระยะเวลาในการเรียน ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน และระดับของการยอมรับในวงการอุตสากรรม

ที่มหาวิทยาลัย คุณสามารถเข้าเรียนเพื่อรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งครอบคลุมการศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต หรือที่เน้นผลการปฏิบัติทางวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

แม้ว่ากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Qualifications Framework หรือ AQF) จะจัดอันดับให้วุฒิปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีอยู่สูงกว่าวุฒิของ TAFE ก็ตาม แต่แต่ละสาขาอาชีพต่างก็ต้องการการฝึกอบรมในระดับที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นทางเลือกด้านอาชีพของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าวุฒิการศึกษาใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า หากคุณต้องการประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรืออนุปริญญาขั้นสูง เพื่ออาชีพในอนาคตของคุณ คุณควรเลือกลงทะเบียนในสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) หากคุณต้องการวุฒิปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีเพื่ออาชีพในอนาคตของคุณ คุณจะต้องเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หมายเหตุ: ในบางกรณีคุณสามารถใช้หน่วยกิตที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร TAFE เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้