ประเภทของสถาบันศึกษาในประเทศออสเตรเลียกับ University Guide Online

ประเภทของสถาบันในประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาในออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น:

ระดับอุดมศึกษา (ได้แก่ มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นต้น)

  • สถาบันหลัก 45 แห่ง (ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล) และสถาบันอื่นๆ อีก 85 แห่ง

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจโดยละเอียดในสาขาวิชาที่คุณเลือกศึกษา รวมถึงทักษะทางวิชาการซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในด้านอื่น ๆได้ นอกจากคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาสุขอนามัย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์แล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการคิดด้วยตนเองและอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรที่ทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่สถาปัตยกรรมไปจนถึงสัตววิทยา

ปริญญาตรีเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับความนิยมและเปิดสอนมากที่สุดในออสเตรเลีย และนอกจากนี้ ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวิจัยในสาขาเฉพาะทาง และการพัฒนาทางวิชาชีพในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) และอนุปริญญาโท (Graduate Diploma) โดยที่วุฒิอนุปริญญาจะได้รับความนิยมน้อยลง อย่างไรก็ดี ยังมีหลักสูตรอนุปริญญาตรี (Associate Degree) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาสั้นกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการจะสร้างความก้าวหน้าในสาขาอาชีพที่ตนทำงานอยู่

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

  • สถาบันต่างๆ 3,000 แห่ง (1,000 แห่งเป็นสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง [TAFE] ของรัฐ)
  • จำนวนนักศึกษา 1.5 ล้านคน (75% ศึกษาอยู่ที่ TAFE)
  • 60% ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐ และ 25% ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลกลาง

การรับนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น ในขั้นต้นจะเป็นไปตามพื้นฐานของระบบการประเมินผลการศึกษา (การสอบ/การทำรายงาน) ของแต่ละรัฐซึ่งจะมีความแตกต่างกัน จากนั้นจะนำผลไปใช้ในการจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education Ranking หรือ TER) ทั่วประเทศต่อไป

ภายในแต่ละรัฐจะมีการกำหนดระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) หรือระบบการศึกษาทางด้านเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) ขึ้น โดยที่ VET จะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ต้องการทำงานในสาขาอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย โดยแต่ละรัฐจะบริหารจัดการระบบของตนเอง และจะมีการประชุมร่วมกันในระดับประเทศเพื่อประสานงานกัน คุณวุฒิทางการศึกษาของ VET สามารถทำการโอนย้ายได้ระหว่างรัฐทุกรัฐ การสำเร็จการศึกษาจากรัฐหนึ่งจะมีสถานะเทียบเท่ากับในอีกรัฐหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร VET/TAFE จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาสองปี

รัฐบาลกลางจะเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่มหาวิทยาลัยในทุกรัฐ แต่ละรัฐจะได้รับอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยจะเป็นผู้กำหนดหลักสูตรต่างๆ และเนื้อหาของหลักสูตรซึ่งต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานหรือสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนถึงจะสามารถทำการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาสามถึงสี่ปี

ในสถานที่ทำงาน นายจ้างอาจใช้หลักสูตรที่กำหนดและผลการเรียนเป็นตัวกำหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมเพื่อการจ้างงาน ในหลายส่วนของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจจะเสนอโอกาสในการฝึกอบรมในระหว่างที่ทำงานให้แก่พนักงานของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมดังกล่าว บางหลักสูตรสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาวุฒิการศึกษาได้