ตัวเลือกในการศึกษาปริญญาในแคนนาดา| University Guide Online

ตัวเลือกในการศึกษาปริญญาในแคนนาดา

สถาบันการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษานั้น จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของสถาบันและระยะเวลาในการศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย จะเน้นหลักสูตรระดับปริญญา โดยจะมีบางวิทยาลัยเท่านั้นที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีประยุกต์ ในขณะที่สถาบันอื่นๆ จะเน้นหลักสูตรระดับอนุปริญญา และประกาศนียบัตรเป็นหลัก

หลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร – อนุปริญญาตรี (หลักสูตร 1-2 ปี)

วิทยาลัยและสถาบันต่างๆ จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรเป็นหลัก แต่อาจมีบางสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในบางสาขาวิชาที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง โดยอาจจะเป็นหลักสูตรอนุปริญญาตรี (Associate Degrees) ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาสองปี หรือหลักสูตรปริญญาตรีประยุกต์ (Applied Degrees) ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาสี่ปี อาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาหนึ่งหรือสองปีซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชา หรือ ระเบียบข้อบังคับ ย่างไรก็ดี หลักสูตรเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน และในแต่ละมณฑล

วิทยาลัยชุมชน (Community Colleges) เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ทั้งที่เป็นหลักสูตรด้านวิชาการ (Academic) และหลักสูตรเตรียมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Pre-professional) โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาหนึ่งถึงสองปี นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา อนุปริญญาตรีแบบใช้ระยะเวลาในการศึกษาสองปี รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะทาง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาสามถึงสี่ปีอีกด้วย วิทยาลัยชุมชนมากกว่า 150 แห่ง สามารถรองรับนักศึกษาแบบศึกษาเต็มเวลาได้ 900,000 คน และแบบศึกษาไม่เต็มเวลาได้ 1.5 ล้านคนในวิทยาเขตต่างๆ มากกว่า 900 แห่งทั่วประเทศแคนาดา ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนหลายพันคนที่เดินทางเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนในแคนาดา

ในบางครั้งวิทยาลัยชุมชนของแคนาดาอาจจะมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น สถาบัน สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเขต CEGEPS (ย่อมาจาก Collège d’enseignement general et professionnel) ในมณฑลควิเบค (Québec) วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย หรือเพียงแค่วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะในระบบการศึกษาของแคนาดา โดยเป็นการผนวกรวมระหว่างการศึกษาที่มีคุณภาพสูง หลักสูตรด้านวิชาการแบบประมวลความรู้ซึ่งมุ่งเน้นที่ผู้จ้างงานเป็นสำคัญ เครือข่ายต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรม และโอกาสในการฝึกงาน วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาทั้งในสายศิลป์และสายวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรที่เน้นอาชีพเฉพาะทางและการฝึกอบรมด้านภาษา วิทยาลัยอาจจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาทั่วไป โดยจะมีหลักสูตรที่หลากหลายในสาขาต่างๆ (เช่น สุขอนามัย ธุรกิจ เทคโนโลยี การค้า การยกระดับทางการศึกษา ศิลปะประยุกต์และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ บริการสังคมสงเคราะห์ ธุรกิจการให้บริการต้อนรับ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย) หรืออาจจะเป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนเฉพาะทางโดยเน้นที่สาขาวิชา กลุ่มอุตสาหกรรม หรือวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (ยกตัวอย่างเช่น วิทยาลัยด้านการทำป่าไม้ ศิลปและการออกแบบ ความยุติธรรมและความปลอดภัยของสาธารณะ หรือการศึกษาเกี่ยวกับชาวพื้นเมือง เป็นต้น) นอกจากนี้คุณยังสามารถโอนวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาตรีจากวิทยาลัยชุมชนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้อีกด้วย

ระดับปริญญาบัณฑิต – ปริญญาตรี (หลักสูตรสามถึงห้าปี)

นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร Baccalaureate หรือ Bachelor รวมเรียกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อกำหนดโดยทั่วไปในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคือต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยปกติแล้ว หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลาสามหรือสี่ปี ขึ้นอยู่กับมณฑล หรือขึ้นอยู่กับหลักสูตรว่า เป็นหลักสูตรแบบทั่วไปหรือเฉพาะทาง ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honours Baccalaureate Degree) นั้น ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการศึกษาในวิชาเอกของปริญญาที่เรียน อีกทั้งจะต้องมีผลการเรียนในระดับที่สูงกว่าด้วย ในบางมหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรีแบบเกียรตินิยมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี

ระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาโท/ปริญญาเอกต่างประเทศ

โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรปริญญาโทจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาสองปีหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม ปกติแล้ววุฒิการศึกษาที่มักกำหนดไว้สำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกคือ วุฒิปริญญาโท อย่างไรก็ดี ในบางกรณี นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ข้ามชั้นจากหลักสูตรปริญญาตรีแบบเกียรตินิยมไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้โดยตรง หลักสูตรปริญญาเอกโดยปกติแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสามปี และอาจจะกินเวลาจนถึงสี่หรือห้าปีในการศึกษาและทำวิจัย รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์ วุฒิการศึกษาสำหรับปริญญาเอกเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า Ph.D. อย่างไรก็ดี วุฒิปริญญาเอกอาจจะทำการมอบให้ในสาขาวิชาที่เรียนโดยเฉพาะด้วย เช่น ดุษฎีบัณฑิตสาขาการดนตรี (D.Mus.) หรือนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LLD)

สำหรับอาชีพที่จัดอยู่ในประเภทอาชีพควบคุม เช่น การแพทย์ กฏหมาย การศึกษา และงานสังคมสงเคราะห์ โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องทำการฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติการก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาหนึ่งหรือสองปีให้แก่นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเน้นการฝึกอบรมเฉพาะทาง