ตัวเลือกในการศึกษาปริญญาในแคนนาดา| University Guide Online

ตัวเลือกในการศึกษาปริญญาในแคนนาดา

ศิลปศาสตร์ ต่อโทแคนาดา

สถาบันการศึกษาศิลปศาสตร์เป็นวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาศิลปศาสตร์เป็นหลัก สารานุกรมบริตานิกา (Encyclopaedia Britannica)ได้ให้คำจำกัดความคำว่าศิลปศาสตร์ไว้ว่า “หลักสูตรในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ทั่วไปและการพัฒนาความสามารถทางปัญญาโดยทั่วไป ซึ่งตรงข้ามกับหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติทางอาชีพ วิชาชีพหรือเทคนิค” สถาบันการศึกษาศิลปศาสตร์มีทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐ

สถาบันการศึกษาของภาครัฐเป็นสถาบันซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลประจำมณฑล รัฐบาลประจำภาค และ/หรือรัฐบาลกลาง นอกเหนือจากนี้ยังมีรายได้จากค่าเล่าเรียน และเงินทุนจากภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือในด้านความมั่นคงทางการเงินด้วยเช่นกัน สถาบันเหล่านี้อาจใช้ข้อกำหนดในการรับนักศึกษาเหมือนกับที่ใช้กันอยู่ภายในมณฑล หรืออาจมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับวิทยาเขตของตนเอง นอกจากนี้สถาบันเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการโดยคณะกรรมาธิการซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ หรืออยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยปกติแล้ว ทุนสนันสนุนการวิจัยสำหรับคณะ จะมีความสำคัญต่อคณะในมหาวิทยาลัยของรัฐ และจะทำให้คุณมีโอกาสมากมายในการทำวิจัยภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยของภาครัฐเหล่านี้มักจะมีคณะที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเสนอทางเลือกหลักสูตรปริญญาจำนวนมากให้แก่คุณ ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาตรี ไปจนถึงหลักสูตรระดับปริญญาเอกและระดับที่สูงกว่าปริญญาเอก มหาวิทยาลัยของภาครัฐ/ประจำมณฑลโดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าสถาบันการศึกษาภาคเอกชน

ภาคเอกชน

โดยทั่วไปแล้วสถาบันการศึกษาเอกชนจะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลประจำมณฑล รัฐบาลประจำภาค และ/หรือรัฐบาลกลาง แต่จะได้รับเงินทุนจากเอกชนผ่านการบริจาคเงินของสมาคมศิษย์เก่า ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณะ และค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยเงินบริจาคและเงินทุนจากเอกชนจำนวนมากนั่นเองจึงทำให้สถาบันมักจะมีทรัพยากรด้านต่างๆ ไว้รองรับนักศึกษาและสนับสนุนคณะได้มากกว่า

สถาบันการศึกษาเอกชน (ที่ไม่แสวงหาผลกำไร)

สถาบันที่อยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึ่งสมาชิกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ และไม่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายผลกำไรให้แก่ผู้ที่เป็นกรรมการ พนักงาน เจ้าของ หรือผู้ถือหุ้น

สถาบันการศึกษาเอกชน (ที่แสวงหาผลกำไร)

สถาบันที่อยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึ่งสมาชิกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ และก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายผลกำไรให้แก่ผู้ที่เป็นกรรมการ พนักงาน เจ้าของ หรือผู้ถือหุ้น

มหาวิทยาลัยเอกชนต่าง ๆ จะสามารถดึงดูดและรักษาความนิยมของคณะที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการของตนไว้ได้ ฉะนั้นในฐานะนักศึกษา คุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ภาคสนามของคณะ ซึ่งจะช่วยเสริมประสบการณ์ในชั้นเรียน คุณอาจพบว่ามีหลักสูตรการศึกษาพิเศษที่ไม่พบเห็นที่อื่นหรือมีความแปลกใหม่เปิดสอนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเอกชน

แคนาดาเสนอทางเลือกมากมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณสามารถเลือกสถาบันที่มีขนาดใหญ่หรือเล็ก เป็นของภาครัฐหรือเอกชน ตั้งอยู่ภายในเมืองเล็กๆ หรือใจกลางเมืองหลวง อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบหลักสูตรสี่ปีทันทีที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือว่าจะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยเทคนิคก่อนในสองปีแรก เพื่อเตรียมความพร้อมของคุณในการทำงาน หรือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบหลักสูตรสี่ปีต่อไป ซึ่งการเลือกศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนก่อนค่อนข้างได้รับความนิยมเนื่องจากว่ามีข้อได้เปรียบมาก อีกทั้งคุณยังสามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เช่นกันในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก