ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในยุโรป| University Guide Online

ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในยุโรป

หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรปจะใช้พื้นฐานของโครงสร้างปริญญาที่เรียกว่า “LMD” ซึ่งย่อมาจาก Licence (เทียบเท่ากับปริญญาตรีของฝรั่งเศส), Master’s และ Doctorate ปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบ LMD มาใช้ทั่วทั้งสหภาพยุโรป (EU) คุณจึงสามารถโอนหน่วยกิตและเทียบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยหรือระบบการอุดมศึกษาภายในประเทศกับที่อื่นๆ ได้ ระบบนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาต่างชาติให้สามารถทำการย้ายสถานที่ศึกษาภายในสหภาพยุโรปและทั่วโลกได้โดยสะดวก

การศึกษาในมหาวิทยาลัยของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐ แบ่งออกเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะมีการกำหนดจำนวนหน่วยกิตไว้ ซึ่งเรียกว่า ECTS หรือEuropean Credit Transfer System (ระบบการโอนหน่วยกิตแบบยุโรป)

  • ปริญญาตรี (หรือ Licence): ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 3-4 ปีการศึกษา (180 – 240 ECTS)
  • ปริญญาโท: ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 5 ปีการศึกษา (เพิ่มขึ้นอีก 1-2 ปี หรือ 90 – 120 ECTS หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)
  • ปริญญาเอก: ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น แปดปีการศึกษารวมการทำวิจัย (เพิ่มขึ้นอีก 3 ปี หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว)

ภายในสหภาพยุโรป การยอมรับวุฒิปริญญาจากต่างประเทศจะใช้ระบบที่นิยมกันทั่วไปในการเทียบหน่วยกิตที่เรียนซึ่งเรียกว่า ECTS โดยหน่วยกิต ECTS นี้สามารถสะสมและโอนย้ายได้ ดังนั้นเมื่อคุณย้ายจากสถาบันการศึกษาในยุโรปแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง คุณก็จะสามารถโอนหน่วยกิตที่คุณได้เรียนไปแล้วได้ตลอดเวลา

จุดเด่นของระบบการศึกษาในยุโรปคือมีหลักสูตรปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีให้เลือกมากมายหลากหลาย แต่ละปริญญาจะมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้นปริญญาที่ได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาในยุโรปจะมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาที่คุณได้เรียนและความสามารถของคุณในการทำงาน

ภาพรวมของหลักสูตรปริญญาระดับอุดมศึกษาในยุโรป

นอกเหนือจากปริญญาตรี (หรือ Licence) ปริญญาโท และปริญญาเอกแล้ว ก็ยังมีหลักสูตรปริญญาในสายอาชีพและด้านเทคนิค หลักสูตรปริญญาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาโทแบบที่สอนร่วมกันในหลายประเทศและแบบสองปริญญา รวมทั้งโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งมักเป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรที่เป็นพันธมิตรจากยุโรป

แผนภูมิด้านล่างนี้จะให้ข้อมูลสรุปที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับคุณวุฒิปริญญาในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับโดยสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปฏิญญาโบโลญญ่า (Bologna Declaration) จำนวนปีที่ระบุไว้สำหรับแต่ละปริญญาในแผนภูมิ คือ จำนวนปีที่ต้องเรียนหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้ว (โดยปกติจะใช้เวลาเรียน 12 ปี)

European Degree Chart