ประเภทของสถาบันเรียนในฝรั่งเศส| University Guide Online

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศส

มหาลัยในฝรั่งเศสการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันของฝรั่งเศส

คุณภาพของการศึกษาในระบบอุดมศึกษาของฝรั่งเศสนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก สถาบันต่างๆ ที่มีอยู่มากมายหลากหลายเสนอโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเรียนการสอนและการวิจัยในทุกสาขาวิชาและในทุกระดับ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกได้มากที่สุดรองจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ นักศึกษาต่างชาติมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส และมากกว่าร้อยละ 25 ของสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของฝรั่งเศส

สถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศสแบ่งได้เป็นสามประเภทหลักๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (หรือ Grandes Écoles ซึ่งรวมถึงสถาบันธุรกิจและการบริหารชื่อดังของฝรั่งเศส) และสถาบันศิลปและสถาปัตยกรรม โดย SKEMA ซึ่งเป็นสถาบันพันธมิตรแห่งแรกในยุโรปของ ELS ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสเช่นกัน

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของรัฐ 83 แห่งในฝรั่งเศสเปิดสอนหลักสูตรปริญญาในด้านวิชาการ เทคนิค และวิชาชีพในทุกสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คุณในการทำงานด้านการวิจัยและการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในทุกสาขาอาชีพเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนับตั้งแต่ Sorbonne ในปารีส (ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1247) ไปจนถึงวิทยาเขตเทคโนโลยีขั้นสูง Nice-Sophia-Antipolis

จากจำนวนนักเรียน 2.2 ล้านคนในระบบอุดมศึกษาของฝรั่งเศส ร้อยละ 80 จะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ มหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยรัฐบาล ระบบดังกล่าวนี้ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาที่ดีเยี่ยมได้ในราคาที่ไม่แพงนัก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการด้านความเสมอภาค (Egalité) ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศจะเป็นอัตราเดียวกัน โดยอยู่ที่ 177 ยูโรสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (Licence) 372 ยูโรสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก (สำหรับปีการศึกษา ค.ศ. 2011-12)

มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดสอนหลักสูตรในทุกสาขาวิชา และมอบวุฒิปริญญาทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรี หรือ Licence (สามปี) ปริญญาโท (ห้าปี) ไปจนถึงปริญญาเอก (แปดปี)

นอกหนือจากหลักสูตรการศึกษาแบบดั้งเดิม ระบบของมหาวิทยาลัยภาครัฐยังเสนอหลักสูตรปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ วารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ด้วย หลักสูตรทางด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จะเปิดสอนเฉพาะในมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทำการสอนตามที่รู้จักกันว่า CHUs (centres hospitaliers universitaires)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles)

สถาบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศสเหล่านี้ อาจจะเป็นทั้งของภาครัฐและเอกชน และมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กจึงทำให้คุณมีโอกาสมากในการมีปฏิสัมพันธ์ภายในคณะที่เรียน

สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles) ในฝรั่งเศสมีอยู่ประมาณ 250 แห่ง เสนอสอนหลักสูตรในสาขาธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาเฉพาะทางอื่นๆ สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles) บางแห่งเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Conférence des Grandes Ecoles หรือ CGE)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (CGE) มีอยู่รวมทั้งสิ้น 216 แห่ง โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้:

  • สถาบันวิศวกรรมศาสตร์ 143 แห่ง
  • สถาบันด้านการบริหาร 39 แห่ง
  • สถาบันการศึกษาด้านอื่นๆ (เช่น ENS สัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น) 20 แห่ง
  • สถาบันการศึกษา 14 แห่งซึ่งตั้งอยู่นอกฝรั่งเศส (ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เบลเยี่ยม โมร็อกโก สเปน และสวิตเซอร์แลนด์)

ปริญญาระดับพื้นฐานที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles) จะเทียบเท่ากับปริญญาโท และโดยทั่วไปแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาห้าปี วุฒิการศึกษาอาจจะเป็น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หรือ Mastère Spécialisé [Ms – ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับพื้นฐานของสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles) แล้ว]

เส้นทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง(Grandes Écoles) ปกติแล้วจะต้องผ่านการสอบเข้าที่มีการแข่งขันสูงโดยก่อนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ จะต้องเรียนหลักสูตรพิเศษเตรียมความพร้อมเป็นเวลาสองปีที่ préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) ทันทีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อคุณได้รับการตอบรับแล้ว คุณจะต้องใช้เวลาเรียนอีกสามปีซึ่งจะเป็นการเรียนเฉพาะด้านที่มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี สถาบันหลายแห่งอาจจะเสนอทางเลือกอื่นในการพิจารณารับนักศึกษา ซึ่งอาจจะยอมรับคุณในฐานะนักศึกษาต่างชาติให้เข้าเรียนในระดับการศึกษาที่แตกต่างออกไป ยกตัวอย่างเช่น SKEMA ซึ่งเป็นสถาบันพันธมิตรของ ELS และเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grande École) ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการบริหาร จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีจากต่างประเทศเข้าเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตโดยใช้เวลาเรียนหนึ่งปี ซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ห้าที่เป็นปีสุดท้ายของระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles)

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปีของสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles)จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ระหว่าง 500 ถึง 10,000 ยูโร

สถาบันธุรกิจและการบริหาร

สถาบันธุรกิจและการบริหาร เป็นประเภทของ สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Grandes Écoles) ที่น่าจะได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีจำนวนสถาบันธุรกิจและการบริหารอยู่ 71 แห่งที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่ง 39 แห่งยังเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (Conférence des Grandes Ecoles) อีกด้วย

สถาบันธุรกิจและการบริหารจำนวนมากในฝรั่งเศสได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับสภาหอการค้าภายในท้องถิ่น และด้วยเหตุนี้จึงสามารถเสนอหลักสูตรต่างๆ และวิธีการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการในโลกแห่งความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจของโลกในปัจจุบัน หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีการฝึกงานและรูปแบบของการศึกษาในต่างประเทศรวมอยู่ด้วย จึงทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อปีค.ศ. 2011 หนังสือพิมพ์ Financial Times ได้จัดอันดับให้สถาบันการศึกษาหกแห่งในฝรั่งเศสอยู่ใน 10 อันดับแรกในกลุ่มหลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหาร และในปีค.ศ. 2010 นิตยสาร The Economist ก็ได้จัดให้หลักสูตร MBA ของฝรั่งเศสหกหลักสูตรติด 100 อันดับแรกของโลก ซึ่งจากทั้งสองกรณี ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สถาบันธุรกิจและการบริหารในฝรั่งเศสได้รับการยอมรับในระดับสูง