ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในประเทศมาเลเซีย| University Guide Online

ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในประเทศมาเลเซีย

ประกาศนียบัตร

ข้อกำหนดในการรับนักศึกษา: SPM / GCE ‘O’ Level จำนวน 1 หน่วย หรือเทียบเท่า
กลุ่มอายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาเรียน: 1 – 1.5 ปี

โดยปกติแล้วหลักสูตรประกาศนียบัตรจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองต้องการจะมุ่งเน้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาใด จึงเลือกหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด นอกจากนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรยังเหมาะกับผู้ที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีนักในระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรพื้นฐาน / ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดในการรับนักศึกษา: SPM / GCE ‘O’ Level จำนวน 5 หน่วย หรือเทียบเท่า
กลุ่มอายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาเรียน: 1 – 1.5 ปี

หลักสูตรพื้นฐาน (Foundation) หรือหลักสูตรก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-University) จะเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งมักจะเปิดสอนในต่างประเทศ หลักสูตรพื้นฐานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หลักสูตร Canadian Pre-university หลักสูตร South Australian Matriculation และหลักสูตร American Degree

อนุปริญญา

ข้อกำหนดในการรับนักศึกษา: SPM / GCE ‘O’ Level จำนวน 3 หน่วย หรือเทียบเท่า
กลุ่มอายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาเรียน: 2 – 3 ปี

หลักสูตรอนุปริญญาประกอบด้วยโมดูลหรือหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเหมือนกับในหลักสูตรปริญญาตรี เพียงแต่จะมีหน่วยการเรียนที่น้อยกว่าในการได้รับวุฒิอนุปริญญา จึงมักจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าไม่มีเวลาเรียนในระยะยาว และ/หรือไม่มีเงินทุน อย่างไรก็ดี หลักสูตรอนุปริญญาส่วนใหญ่จะสามารถนำวุฒิที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีได้ โดยการเรียนหน่วยการเรียนเพิ่มตามที่กำหนด

ปริญญาตรี

ข้อกำหนดในการรับนักศึกษา: STPM / GCE A-levels
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า
กลุ่มอายุ: 19 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาเรียน: 3 – 5 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี อาจเรียกว่า bachelor’s degree หรือ undergraduate degree ได้เช่นกัน นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการที่จะได้รับวุฒินี้เป็นอย่างต่ำสำหรับเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตการศึกษาของตน หลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honours Degrees) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องมีมาตรฐานการเรียนที่สูงกว่าเพียงแค่การสอบผ่านเท่านั้น ในบางมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้นักศึกษาเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปีจึงจะได้รับมอบปริญญาตรีเกียรตินิยม โดยปกติหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีในมาเลเซีย ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ในขณะที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ปริญญาโท

ข้อกำหนดในการรับนักศึกษา: ข้อกำหนดในการรับนักศึกษา:
กลุ่มอายุ: ผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุ
ระยะเวลาเรียน: 1 – 3 ปี

ปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรอบรู้ในระดับสูงเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการทำวิจัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ แต่บางหลักสูตรก็อาจจะมีเพียงการทำรายงานต่างๆ ตามที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะต้องเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียนบ่อยครั้ง

ปริญญาเอกต่างประเทศ (PhD)

ข้อกำหนดในการรับนักศึกษา: วุฒิปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 2 ปี
กลุ่มอายุ: ผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุ
ระยะเวลาเรียน: 3 – 5 ปี

ปริญญาเอกคือปริญญาทางวิชาการหรือปริญญาที่เน้นการปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งในประเทศส่วนใหญ่จะหมายถึงระดับปริญญาที่มีคุณวุฒิที่สามารถเป็นวิทยากรผู้สอนในสาขาวิชานั้นๆ ได้ นักศึกษาจะต้องทำวิจัยโดยละเอียดในสาขาการศึกษาที่เลือกโดยเฉพาะ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดอันดับ

หากคุณเป็นนักเรียนและใช้ดัชนีการจัดอันดับในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเป้าหมายที่เหมาะสม คุณควรตรวจสอบเกณฑ์การพิจาณาที่ใช้ในการจัดอันดับและเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการศึกษาส่วนตัวของคุณเอง ข้อมูลการจัดอันดับที่ได้รับการตีพิมพ์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจนำมาพิจารณาประกอบในการค้นหามหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการศึกษามหาวิทยาลัยนั้น เป็นประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถคิดคำนวณเป็นตัวเลขได้ ดังนั้น ดัชนีการจัดอันดับจึงเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นในการช่วยคุณค้นหาสถาบันที่จะสามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและด้านสังคมของคุณ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในมาเลเซีย ได้แก่ ระบบการจัดอันดับ MQA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของมาเลเซีย (SETARA ’09)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยในมาเลเซียประจำปีค.ศ. 2009

ระบบการจัดอันดับ MQA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของมาเลเซีย (SETARA ’09) เป็นการวัดคุณภาพในด้านการเรียนและการสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย (U & UC) ในมาเลเซีย

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดอันดับของ SETARA ’09 จะครอบคลุมถึงสามมิติคือ สิ่งที่ป้อนเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อทำการประเมินคุณภาพในการเรียนและการสอน ในมิติของสิ่งที่ป้อนเข้า จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ทรัพยากร และการกำกับดูแล ในมิติของกระบวนการ จะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการศึกษา และในมิติของผลลัพธ์ จะพิจารณาที่คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา The process dimension focuses on curriculum matters and the output dimension is on the quality of graduates.

การดำเนินการตามระบบ SETARA ’09 จะแบ่งประเภทการจัดอันดับออกเป็นหกระดับโดยเริ่มต้นจาก ระดับที่ 1 ซึ่งหมายถึง อ่อน ไปจนถึง ระดับที่ 6 ซึ่งหมายถึง โดดเด่น มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia (UPM) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับที่ 5 (ดีเยี่ยม)