ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในอเมริกา| University Guide Online

ตัวเลือกการศึกษาปริญญาในอเมริกา

การศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยระดับต้น

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบหลักสูตรสองปี สามารถเตรียมความพร้อมทางอาชีพเฉพาะทาง ให้แก่คุณได้ หรือการศึกษาแบบรายวิชา (coursework) ก็สามารถโอนไปใช้ประกอบการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีได้
ปริญญา: อนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ หรือ Associate of Arts (AA), อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือ Associate of Science (AS)

ขั้นตอนการโอน: ในฐานะนักศึกษา คุณอาจจะขอโอนย้ายไปศึกษาต่อในหลักสูตรสี่ปีของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสี่ปีจะตรวจสอบหน่วยกิตทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าคุณจะสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปใช้ในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีได้จำนวนกี่หน่วยกิต วิทยาลัยชุมชนบางแห่งอาจจะมีข้อตกลงในการโอนนักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสี่ปีภายในมลรัฐ โดยวิทยาลัยชุมชนจะเป็นผู้ดำเนินการสอนสองปีแรกของหลักสูตร และสถาบันดังกล่าวจะดำเนินการสอนในอีกสองปีที่เหลือ

มหาวิทยาลัยหลักสูตรสี่ปี

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา จึงจะสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เลือกเรียน (วิชาเอก) ได้

ปริญญา:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (BA), วิทยาศาสตรบัณฑิต (BS), ศิลปบัณฑิต (BFA), สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (BSW), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng.), ศึกษาศาสตรบัณฑิต (B.Ed.) หรือ ปรัชญาบัณฑิต (B.Phil.) หลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมห้าปี จะมอบวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Arch.)

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา:

 • สาขาวิชาที่เรียน (วิชาเอก)
 • เกรดเฉลี่ย (GPA)
 • คุณภาพของหลักสูตร
 • ลำดับที่ในชั้นเรียน
 • หนังสือแนะนำตัว (Personal Statement)
 • เกณฑ์พิจารณาอื่นๆ (เช่น การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร บทเรียงความส่วนตัว จดหมายรับรอง การสัมภาษณ์ และการทดสอบตามมาตรฐาน)

การศึกษาระดับปริญญาโท

การศึกษาระดับปริญญาโท จะเป็นการเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งถึงสามปีในสาขาวิชาเฉพาะ หลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจากอีกประเทศหนึ่ง

ปริญญา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MS), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (MEd), ศิลปมหาบัณฑิต (MFA), สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (MSW), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ME), นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM), และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา:

 • สาขาวิชาที่เรียน (วิชาเอก)
 • เกรดเฉลี่ย (GPA)
 • หนังสือแนะนำตัว (Personal Statement)
 • จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation)
 • ประสบการณ์วิชาชีพ
 • ผลคะแนนสอบตามมาตรฐาน (GMAT®,, GRE® หรือ MATTM)

การศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยปกติแล้ว เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณก็จะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ตามสาขาวิชาเฉพาะที่เลือก

ปริญญา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.), ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.A.), ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.), ศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Th.), แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.), เภสัชศาสตรบัณฑิต (PharmD), กายภาพบำบัดดุษฎีบัณฑิต (D.PT), นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมาย (D.Jur.)

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา:

 • สาขาวิชาที่เรียน (วิชาเอก)
 • เกรดเฉลี่ย (GPA)
 • หนังสือแนะนำตัว (Personal Statement)
 • ประสบการณ์วิชาชีพ
 • ผลคะแนนสอบตามมาตรฐาน (GMAT®, GRE®, MCAT, LSAT หรือ MATTM)

กลับไปส่วนบนสุด

การโอนย้ายที่เรียนสำหรับหลักสูตรสองถึงสี่ปี – ทางเลือกที่ดีเยี่ยม!

เพราะเหตุใดนักศึกษาจึงเลือกที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยระดับต้นก่อน?

 1. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสี่ปีส่วนใหญ่จะมีวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรสองปีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง วิทยาลัยดังกล่าวจึงมักจะเรียกกันว่า วิทยาลัยชุมชน (Community college) หรือวิทยาลัยระดับต้น (Junior College) คุณสามารถเรียนจบวุฒิอนุปริญญาตรี และ/หรือ โอนย้ายหน่วยกิตไปใช้ประกอบการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีได้
 2. กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยระดับต้นจะถูกกว่าที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสี่ปีค่อนข้างมาก
 3. ชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าที่วิทยาลัยชุมชนหรือวิทยาลัยระดับต้น
 4. ในหลักสูตรการศึกษาส่วนมาก คุณจะเริ่มต้นเรียนวิชาหลักที่คล้ายคลึงกันหรือเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้สำหรับช่วงสองปีแรกในวิทยาลัย ซึ่งจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยก่อนสองปี หรือในกรณีที่คุณเข้าศึกษาโดยตรงในมหาวิทยาลัยแบบหลักสูตรสี่ปี
 5. การกำหนดเกรดเฉลี่ย (GPA) ขั้นต่ำและเกณฑ์อื่นๆ ในการพิจารณารับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจะต่ำกว่าในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ บางครั้งวิทยาลัยชุมชนอาจจะ “เปิดรับนักศึกษาแบบเสรี” หมายถึง จะมีข้อกำหนดในการรับนักศึกษาเพียงอย่างเดียวคือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 6. ในหลายมลรัฐจะมีแผนการโอนย้ายนักศึกษากำหนดเอาไว้ล่วงหน้า หรือมีข้อตกลงในการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษาแบบสองปีและสี่ปี อาจารย์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจะเป็นผู้แนะนำแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา โดยพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาของคุณ แผนดังกล่าวไม่เพียงแต่จะตรงตามข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีของทางวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะมีความเหมาะสมในการสามารถโอนหน่วยกิตให้ได้จำนวนมากที่สุดเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสี่ปีของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
 7. เกรดเฉลี่ยที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับโอนนักศึกษามักจะต่ำกว่าเกรดที่ใช้ในการพิจารณารับนักศึกษาใหม่ในปีแรก สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำจากโรงเรียนมัธยมศึกษา การมีผลการเรียนที่ดีในวิทยาลัยชุมชนก็จะทำให้ได้รับโอกาสอีกครั้งในการได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดทางการศึกษาในการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลักสูตรสี่ปีมีอะไรบ้าง?

ข้อกำหนดทางการศึกษาที่จะทำให้นักศึกษาสามารถโอนย้ายที่เรียนได้เป็นผลสำเร็จนั้นจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสี่ปี ในฐานะนักศึกษา คุณจะได้เข้าพบกับอาจารย์แนะแนวการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับการโอนย้ายไปเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก เมื่อคุณมีหน่วยกิตสะสมครบตามที่ระบุไว้จากวิทยาลัยชุมชนแล้ว (โดยปกติแล้วจะเท่ากับ 30 หน่วยกิต หรือ สิบวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต) และได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (โดยปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง 2.0/4.0 และ 2.5/4.0 ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรสี่ปี) คุณจะได้รับการพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาในฐานะนักเรียนโอน คุณจะต้องยื่นแสดงใบแสดงผลการศึกษา (transcripts) ที่เป็นทางการซึ่งได้รับจากทุกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

แผนการโอนย้ายที่เรียนมีลักษณะใดบ้าง?

การดำเนินการเพื่อโอนย้ายที่เรียนระหว่างสถาบันการศึกษาจะแตกต่างกันไป โดยจะมีข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างมลรัฐในการกำหนดแผนการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้ขั้นตอนการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อตกลงพิเศษซึ่งทำขึ้นระหว่างบางสถาบันภายในชุมชนเดียวกัน หรือสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่เหมือนกัน ณจะต้องขอคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์แนะแนวการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะเรียนจบตามแผนการศึกษาซึ่งจะส่งผลให้คุณสามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้มากที่สุด

กลับไปส่วนบนสุด