ค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณในประเทศออสเตรเลีย โดยUniversity Guide Online

ให้ ELS ค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณในประเทศออสเตรเลีย

ELS สามารถช่วยค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมในออสเตรเลียให้แก่คุณได้แม้ในขณะที่คุณยังคงอยู่ที่ประเทศของคุณ โดยอาศัย เครื่องมือค้นหา ของเรา และ ตัวแทนที่ปรึกษาภายในประเทศที่ผ่านการรับรองของ ELS

การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมนั้น มีปัจจัยมากมายที่จะต้องพิจารณา เป้าหมายของเราคือการช่วยคุณค้นหามหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและตรงกับพื้นฐานการศึกษาของคุณมากที่สุด รวมไปถึงเป้าหมายทางการศึกษา และความสำเร็จส่วนบุคคล

ออสเตรเลียมีสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาหลากหลายสถาบัน โดยมีสถานที่ตั้ง หลักสูตร และเกณฑ์การรับสมัครและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาที่แตกต่างกันไป คุณจึงมีทางเลือกมากมายในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกศึกษาต่อทางด้านใดและศึกษาต่อที่ใด โดยทาง ตัวแทนที่ปรึกษาภายในประเทศของ ELS จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ทางเลือกสู่การศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาในออสเตรเลีย

การศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาในออสเตรเลียแบ่งออกเป็นสองสายด้วยกัน คือ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Higher Education) และการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET)

ในส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น จะรวมถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรและสูงกว่าปริญญาตรี สำหรับในส่วนของการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) จะประกอบด้วยสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education หรือ TAFE) ต่าง ๆ ของรัฐ และสถาบันฝึกอบรมอื่นๆ ซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา และอนุปริญญาขั้นสูง

ออสเตรเลียได้สั่งสมชื่อเสียงมาจนแข็งแกร่งในด้านความเป็นเลิศและคุณภาพ ทั้งในส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) รัฐบาลของออสเตรเลียได้กำหนดกลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้น และสนันสนุนระบบการศึกษาแบบควบคุณวุฒิ (articulation) โดยอาศัยการเทียบโอนวุฒิการศึกษา ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาซึ่งรวมถึงระเบียบการเทียบโอนหน่วยกิตตามรูปแบบดังกล่าว จึงช่วยให้นักศึกษาสามารถย้ายสายการศึกษาระหว่างสายการศึกษาทั้งสองสายได้โดยง่าย

ระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเน้นความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาหรือสาระสำคัญของวิชาที่เรียนเป็นหลัก และส่วนมากจะเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ

การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ในออสเตรเลียจะมีการแข่งขันสูง และมักมีการกำหนดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษไว้สูงสำหรับทั้งการเรียนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจะมีข้อกำหนดในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรจะติดต่อกับ ตัวแทนที่ปรึกษาของ ELS ในประเทศของคุณ ซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับข้อมูลและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดังนี้:

ระดับปริญญาบัณฑิต

 • ปริญญาตรี: เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาอย่างน้อยหกภาคการศึกษา โดยทั่วไปแล้วจะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย (ปี 12) หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/อนุปริญญาขั้นสูงทางอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET)

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ปริญญาโทที่เน้นการเรียนในชั้นเรียนแบบรายวิชา (Coursework Masters): เป็นหลักสูตรที่ผนวกรวมระหว่างการทำรายงาน การทำโครงงาน และการทำวิจัย. โดยทั่วไปแล้วจะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโท (Graduate Diploma)
 • ปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย (Research Masters): เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการทำวิจัยอย่างน้อย 2/3 ส่วน ร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์ โดยปกติแล้วจะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (Master’s preliminary year) หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโทในหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย หรือเทียบเท่าทางด้านประสบการณ์การทำวิจัย
 • ปริญญาโทที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ (Professional Masters): เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำงานจริงตามสาขาวิชาที่เรียนเป็นหลัก โดยจะรับผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เลือก หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพยาวนานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เลือก
 • ปริญญาเอกที่เน้นการทำวิจัย (Research Doctorate)
 • ปริญญาเอกที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ (Professional Doctorate)

ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET)

ในส่วนของการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) นั้น จะมุ่งเน้นที่การฝึกทักษะและให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงาน หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งจะมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาโดยการปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) จะครอบคลุมวิชาและงานในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิมหรืออุตสาหกรรมใหม่เชิงสร้างสรรค์ และมีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นหลักสูตรตามความสามารถ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับวุฒิการศึกษาก็ต่อเมื่อคุณมีระดับของทักษะตามที่กำหนด

วุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) มีดังนี้:

 • ประกาศนียบัตร (Certificate) ระดับ 1-4 เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมทักษะเบื้องต้นพร้อมฝึกอบรม โดยให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง และทักษะในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม การอ่านเขียนและการคำนวณ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ระยะเวลาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่สองสามสัปดาห์จนถึงหกเดือนหรือนานกว่านั้น
 • อนุปริญญา (Diploma) เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับอาชีพต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจ และการเป็นผู้ช่วยนักวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ หลักสูตรอนุปริญญาบางหลักสูตรสามารถศึกษาได้ทั้งในมหาวิทยาลัยและที่สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) โดยจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลา 18 ถึง 24 เดือน
 • อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma) เป็นหลักสูตรที่ฝึกทักษะภาคปฏิบัติในระดับสูงเพื่อการทำงานในอาชีพเฉพาะทาง เช่น การบัญชี การออกแบบอาคาร หรือวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงบางหลักสูตร สามารถศึกษาได้ในมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน วุฒิอนุปริญญาขั้นสูงจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาระหว่าง 24 ถึง 36 เดือน
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ/อนุปริญญาโททางวิชาชีพ (Vocational Graduate Certificate/Diplomas) เป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรืออนุปริญญาโทในระดับอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ฝึกทักษะและให้ความรู้ในระดับสูงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานเฉพาะทาง โดยปกติแล้ววุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลานานหกเดือน และวุฒิอนุปริญญาโททางวิชาชีพจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลานานหนึ่งปี
 • มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจเปิดสอนหลักสูตร อนุปริญญาโททางวิชาชีพ บางหลักสูตรด้วยเช่นกัน