Các trường đại học ở Úc và các loại Cơ sở Giáo dục Bậc cao khác

Hệ thống giáo dục sau trung học ở Úc được chia thành:

Giáo dục bậc cao (tức là các trường đại học Úc , trường đào tạo sau cử nhân về kinh doanh, trường đại học thần học, v.v…)

  • Có 45 cơ sở lớn (chủ yếu là công lập) và 85 cơ sở khác

Các trường đại học Úc sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết vững vàng về lãnh vực mà bạn đã chọn, cùng với những kỹ năng học thuật có thể áp dụng cho những lãnh vực khác. Bạn sẽ không chỉ được học về y tế, khoa học, kỹ thuật hay nghệ thuật. Bạn cũng sẽ được học cách tư duy sáng tạo và độc lập.

Các trường đại học và cơ sở giáo dục bậc cao của Úc cung cấp những chương trình học lấy Bằng Cử nhân và các bằng cấp cao hơn trong rất nhiều lãnh vực đa dạng. Các trường đại học ở Úc cung cấp những chương trình học từ Kiến trúc cho đến Động vật học.

Bằng Cử nhân là bằng cấp phổ biến nhất được cung cấp ở Úc. Sự huấn luyện nghiên cứu chuyên môn và phát triển nghề nghiệp cũng được cung cấp thông qua các Văn bằng Cao học và Tiến sĩ.

Ngoài ra còn có các Chứng chỉ Tương đương với cử nhân và Bằng chuyên môn Tương đương với cử nhân. Tuy nhiên, Bằng chuyên môn ít phổ biến hơn là Bằng Cao đẳng trong việc cung cấp chương trình học lấy Văn bằng ngắn hạn cho những chuyên viên muốn bồi dưỡng thêm cho nghề nghiệp của mình.

Dạy nghề và Huấn nghệ

  • Có 3.000 cơ sở (1000 cơ sở Giáo dục Kỹ thuật và Bồi dưỡng [TAFE] của nhà nước)
  • 1,5 triệu học viên (75% học TAFE)
  • tiểu bang tài trợ 60%, liên bang tài trợ 25%)

Việc tuyển sinh vào trường đại học chủ yếu dựa vào hệ thống thẩm định khi ra trường của từng tiểu bang (thi tốt nghiệp/xét tuyển) đưa đến một hệ thống Xếp hạng Học lực Cấp ba (TER) của toàn quốc.

Mỗi tiểu bang có một hệ thống Dạy nghề và Huấn nghệ (VET) hoặc Giáo dục Kỹ thuật và Bồi dưỡng (TAFE) riêng. VET chuẩn bị cho học viên làm việc trong những ngành nghề không cần phải có bằng đại học. Mỗi tiểu bang quản lý hệ thống của riêng mình và phải tuân theo sự điều phối ở cấp quốc gia. VET có thể chuyển qua lại giữa các tiểu bang. Học ở tiểu bang này thì cũng lấy được học vị giống như ở tiểu bang khác. Thông thường, chương trình VET/TAFE phải học trong hai năm.

Chính phủ quốc gia cung cấp tài trợ cho các trường đại học ở tất cả các tiểu bang. Mỗi trường Úc đều được quản trị độc lập. Mỗi trường tự hoạch định các chương trình học của mình và nội dung của những chương trình đó. Chương trình học phải được một cơ quan chuyên môn ủng hộ thì mới được đưa vào giảng dạy. Thông thường, chương trình đại học phải học trong ba hoặc bốn năm.

Ở nơi làm việc, các hãng tuyển dụng sử dụng những chương trình và kết quả theo thỏa thuận để đặt ra những tiêu chuẩn huấn luyện cho nhân viên. Nhiều bộ phận của ngành công nghiệp và thương mại cung cấp sự huấn luyện liên tục ngay tại nơi làm việc cho nhân viên của họ. Một số chương trình huấn luyện này có thể được tính vào văn bằng.