ค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณในประเทศแคนาดา| University Guide Online

ให้ ELS ค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณในประเทศแคนาดา

ELS สามารถช่วยค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมในแคนาดาให้แก่คุณได้แม้ในขณะที่คุณยังคงอยู่ที่ประเทศของคุณ โดยอาศัย เครื่องมือค้นหา ของเรา และ ตัวแทนที่ปรึกษาภายในประเทศที่ผ่านการรับรองของ ELS.

การเลือกมหาลัยในแคนาดาเหมาะสมนั้น มีปัจจัยมากมายที่จะต้องพิจารณา เป้าหมายของเราคือการช่วยคุณค้นหามหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและตรงกับพื้นฐานการศึกษาของคุณมากที่สุด รวมไปถึงเป้าหมายทางการศึกษา และความสำเร็จส่วนบุคคล เราจะช่วยให้คุณได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) ก่อนที่คุณจะเดินทางออกจากประเทศของคุณ

คุณสามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในแคนาดาได้ โดยแต่ละสถาบันจะมีมาตรฐานในการคัดเลือกและพิจารณารับนักศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน สถาบันการศึกษาในแคนาดานั้นหลากหลายแตกต่างกันไป อาจเป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐหรือเอกชน และแต่ละแห่งจะมีจำนวนนักศึกษา ประเภทของหลักสูตรปริญญา ค่าใช้จ่าย และสถานที่ตั้งที่มีความแตกต่างกัน

เริ่มต้นโดยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ทางเลือกสู่การศึกษาระดับปริญญา, และ ประเภทของสถาบันการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการของคุณ

การจัดอันดับ

ในแคนาดาไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่น 10, 20, 50 หรือแม้กระทั่ง 100 แห่งแรกของประเทศอย่างเป็นทางการ อีกทั้งรัฐบาลของแคนาดาเองก็ไม่ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยไว้เช่นกัน ในแต่ละปี จะมีการตีพิมพ์คู่มือแนะนำที่ระบุถึง “การจัดอันดับ” มหาวิทยาลัยตามความคิดเห็นเชิงอัตวิสัยออกมาแค่เพียงสองสามฉบับ การจัดอันดับที่ไม่เป็นทางการนี้ จะจัดกลุ่มวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยโดยเรียงลำดับตามคุณภาพของสถาบัน โดยแบ่งตามกลุ่มดังต่อไปนี้ สถาบันที่เน้นเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี (Primarily Undergraduate) สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรประมวลความรู้ (Comprehensive) ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (Medical Doctoral)

หากคุณใช้ดัชนีการจัดอันดับดังกล่าวในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเป้าหมายที่เหมาะสม คุณควรตรวจสอบเกณฑ์การพิจาณาที่ใช้ในการจัดอันดับและเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการศึกษาส่วนตัวของคุณเอง ข้อมูลการจัดอันดับที่ได้รับการตีพิมพ์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการ แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจนำมาพิจารณาประกอบในการค้นหามหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น เป็นประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถคิดคำนวณเป็นตัวเลขได้ ดังนั้น ดัชนีการจัดอันดับจึงเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นในการช่วยคุณค้นหาสถาบันที่จะสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการศึกษาและด้านสังคมของคุณ นิตยสารแนะนำมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในแคนาดาคือ MacLean’s Guide to Canadian Universities.

MacLean’s Guide to Canadian Universities จะมีการตีพิมพ์ทุกปีในเดือนมีนาคม หรือที่รู้จักกันในนาม
Maclean’s University Guide ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยแมคคลีน (Maclean) เข้ากับเนื้อหาจากนิตยสารฉบับเดือนพฤศจิกายนที่ตีพิมพ์ทุกปี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในแคนาดา ทั้งในส่วนคำแนะนำและการจัดอันดับจะประกอบด้วยบทความต่างๆ ที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยในแคนาดาและทำการจัดอันดับโดยเรียงลำดับตามคุณภาพของมหาวิทยาลัย การจัดอันดับนี้ จะอาศัย ”ประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี” เป็นเครื่องวัด โดยเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยที่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ สถาบันที่เน้นเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี (Primarily Undergraduate) สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรประมวลความรู้ (Comprehensive) และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (Medical Doctoral)

สถาบันในกลุ่ม Primarily Undergraduate จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพียงบางสาขาวิชาเท่านั้น สำหรับกลุ่ม Comprehensive จะมีกิจกรรมจำนวนมากในด้านการวิจัย และเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีและที่สูงกว่าปริญญาตรี รวมทั้งปริญญาที่เน้นการปฏิบัติทางวิชาชีพ ส่วนสถาบันในกลุ่ม Medical Doctoral จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก (Ph.D.) และการวิจัยในสาขาต่างๆ ที่ครอบคลุม รวมถึง คณะแพทยศาสตร์