ទទួលការអនុញ្ញាតចូលសិក្សាដែលមានលក្ខខណ្ឌនៅអូស្ត្រាលី៖ ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យ TAFE និងមហាវិទ្យាល័យ

នៅELS យើងបង្កើតដំណើរការដាក់ពាក្យសុំទៅគ្រឹះស្ថានដៃគូអូស្រ្តាលីដែលងាយស្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រង។ យើងអាចរៀបចំដាក់អ្នកនៅលើផ្លូវរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងជោគជ័យក្នុងវិជ្ជាជីវៈ។

តើអ្នកបំពេញតាមតម្រូវការក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនឬទេ?

សាកលវិទ្យាល័យអូស្រ្តាលី TAFE និងមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់មានកម្រិតនៃការជ្រើសរើស និងគោលនយោបាយក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនខុសៗគ្នា។ យោងទៅតាមគ្រឹះស្ថានរៀងៗខ្លួន និងវគ្គសិក្សាជាក់លាក់ប្រាប់លំអិតពីតម្រូវការចូលរៀនលំអិត។

កម្រិតជំនាញភាសាអង់គ្លេស៖

គ្រឹះស្ថានភាគច្រើនទាមទារកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់បំផុត។