ការអនុញ្ញាតចូលសិក្សាដែលមានលក្ខខណ្ឌនៅកាណាដា: ទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌទៅមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យកាណាដជាមួយ ELS

នៅ ELS យើងបង្កើតដំណើរការដាក់ពាក្យសុំទៅគ្រឹះស្ថានដៃគូកាណាដាដែលងាយស្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រង។ យើងអាចរៀបចំដាក់អ្នកនៅលើផ្លូវរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួន និងជោគជ័យក្នុងវិជ្ជាជីវៈ!

តើអ្នកបំពេញតម្រូវការក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនឬទេ?

មហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យកាណាដាមានកម្រិតនៃការជ្រើសរើស និងគោលនយោបាយក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនខុសៗគ្នា។ មានលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ប្រើ។

មធ្យមចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុ (GPA)៖

GPA ត្រូវបានគណនាដោយការចែកចំនួនសរុបនៃពិន្ទុចំណាត់ថ្នាក់ដែលទទួលបានជាមួយនឹងចំនួនសរុបនៃម៉ោងក្រេឌីតដែលបានរៀន។

លទ្ធផលប្រលងចេញជាក់លាក់របស់ប្រទេស៖

ប្រទេសនីមួយៗមានតម្រូវការឱ្យប្រលងចេញដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យ ហើយពិន្ទុទាំងអស់អាចខុសគ្នាទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលបានជ្រើសរើស។

តម្រូវការថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា៖

សញ្ញាបត្រមុនឧត្តមសិក្សនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដូចគ្នាដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

កម្រិតជំនាញភាសាអង់គ្លេស៖

គ្រឹះស្ថានភាគច្រើនត្រូវការកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់បំផុត