ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលដៅសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលបំណងសិក្សា

ចាប់ផ្ដើមអាជីពសិក្សារបស់អ្នកដោយទំនុកចិត្ត។ ទទួលបានជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅពេលអ្នករៀនជំនាញភាសាអង់គ្លេសសំខាន់ៗ និងចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាក្នុងការអនុវត្តន៍ ការសន្ទនាជាមួយពិភពលោកជាក់ស្ដែង។

អភិវឌ្ឍភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពមានប្រសិទ្ធភាព អ្នកនឹងសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យ។ នៅពេលអ្នកបញ្ចប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនៅ សម្រាប់កម្មវិធីគោលបំណងសិក្សា(EAP)នៅកម្រិត 109 ឬកម្រិត 112 (ដែលផ្អែកលើតម្រូវការភាសាអង់គ្លេសរបស់គ្រឹះស្ថានអ្នកទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបានបំពេញតាមតម្រូវការភាសាអង់គ្លេសនៅមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យជាង 600 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ជានិស្សិតសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលបំណងសិក្សានៅ ELS អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន!

មានតែនិស្សិតសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលបំណងសិក្សាប៉ុណ្ណោះអាច៖

  • ដាក់ពាក្យទៅសាលារៀនណាមួយនៃសាលារៀនដៃគូរបស់ ELS ទាំង 600 របស់យើងសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌ
    href=”/InternationalPathways/conditional-admission-usa”>conditional admission
  • ទទួលបានពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌទៅគ្រឹះស្ថានម្ចាស់ផ្ទះណាមួយរបស់យើងមួយច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ទទួលបានការប្រឹក្សាអំពីសាកលវិទ្យាល័យដោយឥតគិតថ្លៃខណៈកំពុងសិក្សានៅ ELS
  • ទទួលបានប្រតិចារិកសិក្សាពី ELS
  • • ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាវគ្គសរសេរ EAP មួយម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ (students in Levels 101 – 103)
  • ទទួលបានវិញ្ញបនប័ត្រដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបានបំពេញតាមតម្រូវការភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យជាង 600 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ELS នៅ៖
ELS.edu/centers