ទទួលការអនុញ្ញាតចូលសិក្សាដែលមានលក្ខខណ្ឌនៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិក៖ទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយ ELS

ទទួលការអនុញ្ញាតចូលសិក្សាដែលមានលក្ខខណ្ឌនៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិក៖ទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយ ELS

តើអ្នកបំពេញតម្រូវការក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនឬទេ?

មហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតនៃការជ្រើសរើស និងគោលនយោបាយក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនខុសៗគ្នា។ មានលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលមហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ប្រើប្រាស់។

មធ្យមចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុ (GPA)៖

GPA ត្រូវបានគណនាដោយការចែកចំនួនសរុបនៃពិន្ទុចំណាត់ថ្នាក់ដែលទទួលបានជាមួយនឹងចំនួនសរុបនៃម៉ោងក្រេឌីតដែលបានរៀន។

តម្រូវការថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា៖

សញ្ញាបត្រមុនឧត្តមសិក្សានៅក្នុងមុខវិជ្ជាដូចគ្នាដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

កម្រិតជំនាញភាសាអង់គ្លេស៖

គ្រឹះស្ថានភាគច្រើនត្រូវការកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់បំផុត