ជម្រើសសញ្ញាបត្រនៅអូស្រ្តាលី

TAFE

កម្មវិធីTAFE (ការអប់រំបច្ចេកទេសនិងជំនាញផ្សេងៗ) ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការងារដែលទាក់ទងនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលបានបញ្ជាក់នៅក្រោមក្របខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិអូស្រ្តាលី (AQF) សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាក់ស្តែងនៅក្នុងមុខរបរផ្សេងៗយ៉ាងទូលំទូលាយ។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់TAFEមានលំដាប់ចាប់ពីវិញ្ញាបនបត្រ 1 ទៅ 4រហូតដល់សញ្ញាបត្រនិងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់TAFEនៅកម្រិតសញ្ញាបត្រនិងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ក្រេឌីតឆ្ពោះទៅការសិក្សានៅឧត្តមសិក្សា។

សញ្ញាបត្រនិងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់របស់TAFE

កម្មវិធីសញ្ញាបត្រនិងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលីបង្រៀនទ្រឹស្ដីនិងជំនាញអនុវត្តនៅក្នុង មុខងារបច្ចេកទេសនិង/ឬគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំ។

  • ជាធម្មតាគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអាទិភាពដែលចាំបាច់សម្រាប់តម្រូវការនៃការចូលរៀន ក្រៅពីជំនាញភាសាអង់គ្លេសឡើយ។
  • វគ្គសិក្សាខ្លះអាចទាមទារនូវបទពិសោធន៍ការងារដែលបានបញ្ជាក់ឬមុខវិជ្ជាដែលត្រូវការរៀនមុន។

បរិញ្ញាបត្ររង (2 ឆ្នាំ)

កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងគឺសិក្សាបន្ទាប់ពីថ្នាក់ទី12ឬការសិក្សាដែលមានតម្លៃស្មើឬវិញ្ញាបនបត្រកម្រិតIIIឬ V។
វាគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការអប់រំឧត្តមសិក្សារយៈពេលខ្លីមួយដែលផ្ដល់ពិន្ទុប្រលងចេញនៅកម្រិតក្រោមឧត្តមសិក្សាឬផ្លូវរួមយ៉ាងពេញលេញទៅសញ្ញាបត្របរិញ្ញា។

ថ្នាក់មុនឧត្តមសិក្សា- បរិញ្ញាបត្រ (3, 4ឬ 5ឆ្នាំ)

កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររៀបចំអ្នកឱ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិង/ឬការសិក្សាក្រោយឧត្ដមសិក្សា។
កម្មវិធីទាំងនេះបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីរួមមានបរិញ្ញាបត្រជំនាញវិជ្ជាជីវៈ បរិញ្ញាបត្រពីរជាន់បរិញ្ញាបត្រចូលរៀនថ្នាក់បញ្ចប់និងបរិញ្ញាបត្រកិត្តិយស។

  • ការចូលរៀនទាមទារឱ្យមានវិញ្ញាបនបត្រអប់រំទុតិយភូមិ (ថ្នាក់ទី12) ឬវិញ្ញាបនបត្រនៅបរទេសដែលមានតម្លៃស្មើ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នឹងទទួលបានការចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលពាក់ព័ន្ធភាគច្រើននិងអាចផ្ដល់នូវការទទួលស្គាល់ក្រេឌីតផងដែរ។
  • ជាទូទៅកម្មវិធីទាំងនេះត្រូវការកម្មវិធីសិក្សារយៈពេលបីទៅបួនឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ។
  • សញ្ញាបត្រកិត្តិយសអាចត្រូវបានប្រគល់ឱ្យបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀត។

ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា- សញ្ញាបត្រម៉ាស្ទឺរ

នៅក្នុងកម្មវិធីសញ្ញាបត្រម៉ាស្ទឺរនិស្សិតទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាឬជំនាញប្រតិបត្តិផ្នែកវិជ្ជាជីវៈដែលបានជ្រើសរើស។ កម្មវិធីទាំងនេះរួមមានកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ម៉ាស្ទឺរ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ម៉ាស្ទឺរជំនាញនិងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ម៉ាស្ទឺរស្រាវជ្រាវ។

  • វគ្គសិក្សាថ្នាក់ម៉ាស្ទឺរ៖ មានវគ្គសិក្សាការធ្វើគម្រោងនិងការស្រាវជ្រាវ។ ទាមទារឱ្យមានការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវសញ្ញាបត្របរិញ្ញាឬសញ្ញាបត្រថ្នាក់បញ្ចប់បរិញ្ញា។
  • ថ្នាក់សញ្ញាបត្រម៉ាស្ទឺរជំនាញ៖ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើគម្រោងដែលផ្អែកលើការងារ។ទាមទារនូវលក្ខណៈសម្បត្តិនិងបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ។
  • ថ្នាក់សញ្ញាបត្រម៉ាស្ទឺរស្រាវជ្រាវ៖មានការស្រាវជ្រាវនិងនិក្ខេបបទមួយ។ទាមទារឱ្យមានការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវសញ្ញាបត្របរិញ្ញាថ្នាក់សញ្ញាបត្រម៉ាស្ទឺរឆ្នាំទីមួយសញ្ញាបត្រថ្នាក់បញ្ចប់បរិញ្ញាឬបទពិសោធន៍ផ្នែកស្រាវជ្រាវដែលមានតម្លៃស្មើ។
  • កម្មវិធីMBAភាគច្រើនទាមទារឱ្យមានការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវសញ្ញាបត្របរិញ្ញានិងបទពិសោធន៍ការងារ។
  • ជាទូទៅកម្មវិធីទាំងនេះត្រូវការកម្មវិធីសិក្សារយៈពេលពីរឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ។

ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា – សញ្ញាបត្របណ្ឌិត

សញ្ញាបត្របណ្ឌិតគឺជាសញ្ញាបត្រខ្ពស់បំផុតដែលបានផ្ដល់ឱ្យដោយសាកលវិទ្យាល័យអូស្រ្តាលី។

ទោះបីជាវាគឺជាសញ្ញាបត្រផ្នែកស្រាវជ្រាវ កម្មវិធីខ្លះអាចមានសមាសធាតុជាការងារនៅក្នុងវគ្គសិក្សា។

តើខ្ញុំគួរតែពិចារណាអំពីកម្មវិធីវិញ្ញាបនបត្រសញ្ញាបត្រឬបរិញ្ញាបត្រដែរឬទេ?

នៅTAFEអ្នកអាចសិក្សាយកវិញ្ញាបនបត្រនៃកម្រិត សញ្ញាបត្រឬសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗគ្នា។
លក្ខណៈសម្បត្តិនីមួយៗនៃលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះមានរយៈពេលសិក្សាខុសៗគ្នាលទ្ធផលនៃការសិក្សាខុសៗគ្នានិងកម្រិតនៃការទទួលស្គាល់ផ្នែកឧស្សាហ៍កម្មខុសៗគ្នា។
នៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកអាចសិក្សាយកសញ្ញាបត្របរិញ្ញាឬសញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សាដែលផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកធុរកិច្ចឬលទ្ធផលនៃជំនាញវិជ្ជាជីវៈដ៏ច្បាស់លាស់ដូចជាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំ (បឋម)។
ខណៈពេលដែលក្របខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិអូស្រ្តាលី(AQF)ចាត់ថ្នាក់សញ្ញាបត្របរិញ្ញានិងសញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សាខ្ពស់ជាងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ TAFEអាជីពផ្សេងៗគ្នាត្រូវការកម្រិតនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលខុសៗគ្នា។
ដូច្នេះជម្រើសនៃអាជីពរបស់អ្នកនឹងកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។
ដូច្នេះសង្ខេបមកវិញ៖
បើសិនជាអ្នកត្រូវការវិញ្ញាបនបត្រសញ្ញាបត្រឬសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគតរបស់អ្នកអ្នកអាចចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន TAFE។
បើសិនជាអ្នកត្រូវការសញ្ញាបត្របរិញ្ញាឬសញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សាសម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគតរបស់អ្នកអ្នកត្រូវសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។
ចំណាំ៖
ជួនកាលវាអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រេឌីតវគ្គសិក្សា TAFEសម្រាប់ការចូលរៀនវគ្គសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។