ស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័នៅកាណាដាដែលសាកសមជាមួយ ELS

ELS អាចជួយអ្នកស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យកាណាដាដ៏ត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់យើង និងភ្នាក់ងារប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដោយELS ក្នុងប្រទេស។
មានកត្តាជាច្រើនដើម្បីពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។
គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យដែលសាកសមបំផុតទៅនឹងប្រវត្តិសិក្សាគោលដៅអប់រំនិងជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
យើងនឹងជួយអ្នកធានាឱ្យទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌមុនពេលអ្នកចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក។

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យកាណាដា ដោយគ្រឹះស្ថាននីមួយៗប្រើប្រាស់កម្រិតនៃការជ្រើសរើសនិងស្ដង់ដារក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនខុសៗគ្នា។
គ្រឹះស្ថានអប់រំកាណាដាគឺមានភាពផ្សេងៗគ្នាខ្លាំងណាស់។
សាកលវិទ្យាល័យអាចសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈ ឬឯកជន និងមានចំនួននិស្សិត ប្រភេទសញ្ញាបត្រតម្លៃនិងទីតាំងខុសៗគ្នា។

ចាប់ផ្ដើមដោយការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីជម្រើសសញ្ញាបត្រនិងប្រភេទគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។

ចំណាត់ថ្នាក់

គ្មានបញ្ជីផ្លូវការនៃសាកលវិទ្យាល័យកំពូលៗ 10, 20, 50 ឬ 100 នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ហើយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាមិនចាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះដែរ។
ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានសៀវភៅមគ្គុទ្ទេស៍ពីរបីក្បាលដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដែលមាន “ចំណាត់ថ្នាក់” មហាវិទ្យាល័យផ្អែកលើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន។
ចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លូវការទាំងនេះអាចចាត់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យតាមលំដាប់នៃគុណភាពនៃសញ្ញាបត្រមុនឧត្តមសិក្សាកម្រិតដំបួង (កម្មវិធីថ្នាក់បញ្ចប់សញ្ញាបត្របរិញ្ញា និងសញ្ញាបត្រមុនឧត្តមសិក្សា) ទាំងអស់និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។

បើសិនជាអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់តារាងចំណាត់ថ្នាក់ដើម្បីកំណត់សាកលវិទ្យាល័យគោលដៅដែលសាកសមត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតតារាងចំណាត់ថ្នាក់ និងប្រៀបធៀបវាចំពោះគោលដៅសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
ចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ ទោះបីជាមិនផ្លូវការក៏ដោយ ក៏អាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមហាវិទ្យាល័យដែរ។
បទពិសោធន៍នៅមហាវិទ្យាល័យកើតពីបទពិសោធន៍គ្មានរូបរាងដែលឆ្ងាយលើសពីបទពិសោធន៍មានរូបរាងតែឯង។
តារាងចំណាត់ថ្នាក់គឺជាឧបករណ៍តែមួយគត់ដែលអាចជួយអ្នកស្វែងរកសាលារៀនដែលបំពេញតម្រូវការសិក្សា និងសង្គមរបស់អ្នក។
សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ពេញនិយមនៅប្រទេសកាណាដាគឺMacLean’s Guide to Canadian Universities
The Maclean’s Guide to Canadian Universitiesត្រូវបានបោះពុម្ពរាល់ឆ្នាំនៅខែមីនា។
វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Maclean’s University Guide។
វារួមមានព័ត៌មានពីចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យរបស់Macleanការចេញផ្សាយនៃភាពត្រឹមត្រូវរបស់ទស្សនាវដ្ដីដែលត្រូវបានបោះពុម្ពរាល់ឆ្នាំនៅខែវិច្ចិកាជាសំខាន់សម្រាប់និស្សិតដែលនៅឆ្នាំចុងក្រោយនៅវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ និងកំពុងចូលរៀនឆ្នាំទីមួយរបស់ពួកគេនៅសាកលវិទ្យាល័យកាណាដា។
ទាំងសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ និងចំណាត់ថ្នាក់ចេញផ្សាយអត្ថបទដ៏សំខាន់ដែលពិភាក្សាអំពីសាកលវិទ្យាល័យកាណាដានិងការចាត់ថ្នាក់សាកលលវិទ្យាល័យទាំងនោះទៅតាមលំដាប់នៃគុណភាព។
ចំណាត់ថ្នាក់ផ្ដោតទៅលើការវាស់ស្ទង់នៃ “បទពិសោធន៍សញ្ញាបត្រមុនឧត្តមសិក្សា” ដោយប្រៀបធៀបក្រុមសាកលវិទ្យាល័យដូចគ្នាទាំងបីក្រុម៖
សញ្ញាបត្រមុនឧត្ដមសិក្សាកម្រិតដំបូងសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។

សាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកសញ្ញាបត្រមុនឧត្ដមសិក្សាកម្រិតដំបូងភាគច្រើនគឺផ្ដោតលើការអប់រំមុនឧត្ដមសិក្សា ដោយមានកម្មវិធីឧត្តមសិក្សាមួយចំនួនតូច។
សញ្ញបត្រទាំងអស់មានសកម្មភាពស្រាវជ្រាវសំខាន់មួយចំនួន និងកម្មវិធីបញ្ចប់សញ្ញាបត្របរិញ្ញា និងសញ្ញាបត្រមុនឧត្តមសិក្សាមួយចំនួនធំដែលរួមមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាជំនាញ។
គ្រឹះស្ថានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមានកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិត និងការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធំ ព្រមទាំងសាលារៀនវេជ្ជសាស្រ្តផងដែរ។