ស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យសាកសមនៅអ៊ឺរ៉ុប

ELS ាចជួយអ្នកស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យអ៊ឺរ៉ុបដ៏ត្រឹមត្រូវខណៈអ្នកគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកតាមរយៈឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់យើង និងភ្នាក់ងារប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានប្រគល់សិទ្ធិដោយ ELS នៅក្នុងប្រទេស

មានកត្តាជាច្រើនដើម្បីពិចារណានៅក្នុងការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យដែលសាកសមបំផុតទៅនឹងប្រវត្តិសិក្សា គោលបំណងអប់រំ និងការសម្រេចជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។ យើងនឹងជួយអ្នកធានាទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌមុនពេលអ្នកចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក។

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យនៅអ៊ឺរ៉ុប ដោយគ្រឹះស្ថាននីមួយៗប្រើប្រាស់កម្រិតនៃការជ្រើសរើស និងស្ដង់ដារនៃការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនខុសៗគ្នា។ គ្រឹះស្ថានអ៊ឺរ៉ុបគឺមានភាពផ្សេងៗគ្នាខ្លាំង។ ខណៈដែលសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនគឺជាសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈ ទាំងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជនមានចំនួននិស្សិត ប្រភេទសញ្ញាបត្រ តម្លៃ និងទីតាំងខុសៗគ្នា។
សាកលវិទ្យាល័យអ៊ឺរ៉ុបជាច្រើនផ្ដល់នូវតម្លៃចូលរៀនដូចគ្នាចំពោះនិស្សិតអន្តរជាតិដូចពួកគេផ្ដល់ជូនដល់និស្សិតក្នុងស្រុកដែរ។

ចាប់ផ្ដើមដោយការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីជម្រើសសញ្ញាបត្រ និងប្រភេទគ្រឹះស្ថានដែលបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។