គ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សានៅម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រភេទគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សាម៉ាឡេស៊ី

គ្រឹះស្ថានឯកជន

មានគ្រឹះស្ថានឯកជនចំនួនបីប្រភេទគឺ៖

មហាវិទ្យាល័យ

មហាវិទ្យាល័យគឺជាគ្រឹះស្ថានឯករាជដែលរៀបចំនិស្សិតដើម្បីមានឋានៈជាបេក្ខជនខាងក្រៅនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀត ឬមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីបើកវគ្គសិក្សាដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះ។

មហាវិទ្យាល័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ

មហាវិទ្យាល័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យគឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សាឯករាជមួយដែលមានអំណាចដើម្បីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈជាសាកលវិទ្យាល័យទេ ទោះបីជាធម្មតាវាគឺកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកលក្ខណៈជាសាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយ។

សាកលវិទ្យាល័យ

សាកលវិទ្យាល័យគឺជាគ្រឹះស្ថានដែលប្រគល់សញ្ញាបត្របរិញ្ញា និងសញ្ញាបត្រក្រោយបរិញ្ញា។
វាមានការឧទ្ទិសឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតការស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាដែលវាបើកដំណើរការ។

បរិវេណសាខានៃសាកលវិទ្យាល័យបរទេស

មានបរិវេណសាខានៃសាកលវិទ្យាល័យបរទេសចំនួន 4 នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

  • សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាខឺតទីន Curtin (ប្រទេសអូស្រ្តាលី)
  • សាកលវិទ្យាល័យម៉ូណាស Monash (ប្រទេសអូស្រ្តាលី)
  • សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាល័យស្វីនប៊ឺន Swinburne (ប្រទេសអូស្រ្តាលី)
  • សាកលវិទ្យាល័យណតធីងហ៊ែម Nottingham (ចក្រភពអង់គ្លេស)

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់ជូននូវលក្ខណៈសម្បត្តិដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិមួយចំនួនធំតាមរយៈ៖
“2+1” និង “2+2” កម្មវិធីសញ្ញាបត្រភ្លោះ ជាតម្លៃជាប្រាក់សម្រាប់បទពិសោធន៍ “ឆ្លងដែន”

កម្មវិធីសញ្ញាបត្រភ្លោះថ្នាក់មុនឧត្តមសិក្សា“2+1” គឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃ “ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី”។
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលជាដៃគូមកពីប្រទេសទាំងឡាយដូចជាចក្រភពអង់គ្លេស អូស្រ្តាលី កាណាដា ញូវហ្សេលែន និងបារាំង ព្រមទាំងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ការរៀបចំសិក្សាសញ្ញាបត្រភ្លោះនេះដើម្បីបន្តកម្មវិធីសញ្ញាបត្របរិញ្ញាដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិខណៈទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃមកពីប្រទេសពីរ។
កិច្ចព្រមព្រៀងសញ្ញាបត្រភ្លោះថ្នាក់មុនឧត្តមសិក្សា“2+2” គឺជាការរៀបចំដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតជាមួយមានគ្រឹះស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនធំ។
ដែលជាធម្មតាស្គាល់ថាជា “កម្មវិធីសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាអាមេរិក” ឬ ADP អ្នកអាចបញ្ចប់វគ្គសិក្សាដែលបានបង្កើតមុន និងដែលអាចផ្ទេរបាននៅមហាវិទ្យាល័យម៉ាឡេស៊ីមុនពេលផ្ទេរទៅសាកលវិទ្យាល័យដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សញ្ញាបត្របរិញ្ញារបស់អ្នក។
និស្សិតម៉ាឡេស៊ីព្រមទាំងនិស្សិតអន្តរជាតិដែលមកពីទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានទាក់ទាញឱ្យមកសិក្សានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃបទពិសោធន៍ឆ្លងវប្បធម៌នេះ។

ការរៀបចំសញ្ញាបត្រភ្លោះផ្ដល់ជូននូវការសន្សំសំចៃបំផុតនៅក្នុងការបង់ថ្លៃសិក្សា និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត។

ជាឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនកម្មវិធីសញ្ញាបត្រភ្លោះផ្នែកច្បាប់“2+1” ដែលផ្ដល់ជូននូវការសិក្សារយៈពេលបីឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងមួយឆ្នាំនៅចក្រភពអង់គ្លេស អ្នកអាចសន្សំប្រាក់បានរហូតដល់ 33,000 ដុល្លាអាមេរិក នៅក្នុងការបង់ថ្លៃសិក្សា និងថ្លៃចំណាយស្នាក់នៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដែលអ្នកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររយៈពេលបីឆ្នាំពេញនៅចក្រភពអង់គ្លេស។
សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្របរទេស “3+0” នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាលក្ខណៈសម្បត្តិអន្តរជាតិដែលអាចរកបាន

កម្មវិធីសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្របរទេស “3+0” គឺជាការបន្ថែមនៃកម្មវិធីសញ្ញាបត្រភ្លោះ។
ស្ថិតក្រោមការរៀបចំការសិក្សា 3+0 កម្មវិធីសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រដែលមកពីសាកលវិទ្យាបរទេសនាំមុខគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សាឯកជននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឱ្យអ្នកអាចបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់អ្នកទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។