ស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមត្រូវជាមួយ ELS

ELS អាចជួយអ្នកស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមត្រូវខណៈអ្នកគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកតាមរយៈឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់យើងនិងភ្នាក់ងារប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដោយ ELS នៅក្នុងប្រទេស។

មានកត្តាជាច្រើនដើម្បីពិចារណានៅក្នុងការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។
គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យដែលសាកសមបំផុតទៅនឹងប្រវត្តិសិក្សា គោលបំណងអប់រំ និងជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
យើងនឹងជួយអ្នកធានាឱ្យទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌមុនពេលអ្នកចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នក។
បណ្ដាញអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន600 នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក។
មានតែតាមរយៈ ELS តែប៉ុណ្ណោះ អ្នកមានជម្រើសច្រើនណាស់ដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់អ្នក។

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្រឹះស្ថាននីមួយៗប្រើប្រាស់កម្រិតនៃការជ្រើសរើស និងស្ដង់ដារនៃការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀនខុសៗគ្នា។
គ្រឹះស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានភាពផ្សេងៗគ្នាខ្លាំងបំផុត។
សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់អាចជាសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈ ឬឯកជន និងមានចំនួននិស្សិត ប្រភេទសញ្ញាបត្រ តម្លៃ និងទីតាំងខុសៗគ្នា។

ចាប់ផ្ដើមដោយការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីជំរើសសញ្ញាបត្រនិងប្រភេទនៃគ្រឹះស្ថានដែលបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

ចំណាត់ថ្នាក់

គ្មានបញ្ជីផ្លូវការនៃសាកលវិទ្យាល័យកំពូល 10, 20, 50 ឬ100 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ ហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏មិនចាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះដែរ។
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មានទស្សនាវដ្ដី និងសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ជាច្រើនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានផ្ទុក “ចំណាត់ថ្នាក់” មហាវិទ្យាល័យដោយផ្អែកលើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន។
ចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លូវការទាំងនេះអាចចាត់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យដោយទីតាំង ឬដោយវិស័យនៃមុខវិជ្ជាសិក្សា (ជាឧទាហរណ៍វិស្វកម្ម វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ឬធុរកិច្ច)។
ពួកគេអាចបែងបែកពួកវាទៅជាថ្នាក់ “តំបន់” ឬ “ថ្នាក់ជាតិ”។
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្លះ ស្ដង់ដារអប់រំ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះទូទៅជានិច្ចកាលគឺមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ដែលត្រូវពិចារណាទេ។

បើសិនជាអ្នកគឺជានិស្សិតដែលប្រើប្រាស់សៀវភៅចំណាត់ថ្នាក់ដើម្បីកំណត់សាកលវិទ្យាល័យគោលដៅដែលសមស្រប ត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់ និងប្រៀបធៀបវាទៅនឹងគោលបំណងសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
ចំណាត់ថ្នាក់ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ ទោះបីជាមិនផ្លូវការក៏ដោយ អាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការស្វែងរកមហាវិទ្យាល័យ។
បទពិសោធន៍នៅមហាវិទ្យាល័យកើតចេញពីបទពិសោធន៍គ្មានរូបរាងដែលឆ្ងាយលើសពីបទពិសោធន៍មានរូបរាងតែឯង។
តារាងចំណាត់ថ្នាក់គឺជាឧបករណ៍តែមួយគត់ដែលជួយអ្នកស្វែងរកសាលារៀនដែលបំពេញតាមតម្រូវសិក្សា និងសង្គមរបស់អ្នក។
តារាងចំណាត់ថ្នាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមាន៖

U.S. News & World Report’s“Best College,”Fiske Guide to Colleges,Barron’s,និងPeterson’s។