ហេតុអ្វីសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា?

និស្សិតជ្រើសរើសប្រទេសកាណាដាដោយ​សារ ការអប់រំរឹងមាំ និងបទពិសោធន៍អន្តរ​ជាតិវិជ្ជមាន គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់​អនាគតគួរឲ្យរំភើប និង ជោគជ័យរបស់​ពួកគេ។ គុណភាព សមត្ថភាពដែលអាច​ស្វែងរកបាន និង ឱកាសស្រាវជ្រាវថ្មីៗគឺជា​កត្តាសំខាន់នៅក្នុង ការសម្រេចចិត្តនេះ។ បរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេស​កាណាដាផ្ដល់នូវបរិស្ថានចំរុះ ទីធ្លាស្រស់​ស្អាត និងមនុស្សរួសរាយរ៉ាក់ទាក់។

ជាមេដឹកនាំនៅក្នុងធុរកិច្ច កិច្ចការទូតផ្នែក​នយោបាយ បច្ចេកវិទ្យា សិល្បៈ និងវប្បធម៌ ប្រព័ន្ធ អប់រំរបស់ប្រទេសកាណាដាគឺជា​ចំណុចស្នូលនៃ ជោគជ័យរបស់ខ្លួន​ ហើយ​អ្នកបញ្ចប់ការសិក្សា របស់ខ្លួនគឺជាអ្នកដើរតួ​នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។

យោងតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសិស្សក្រោយ​មធ្យម សិក្សា (PSIS) និស្សិតអន្តរជាតិមាន​ចំនួនប្រហែល 4% នៃនិស្សិតទាំងអស់​ដែល​បានចុះឈ្មោះ ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ​នានានៅប្រទេស កាណាដានៅឆ្នាំ 1992។ មកដល់ឆ្នាំ 2008 ភាគរយនៃនិស្សិតអន្តរជាតិ​បានកើនឡើងពីរដង ដែលឈានដល់ 8% នៃ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅ​ប្រទេស កាណាដា។ ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគឺ​ជាលទ្ធផលនៃកំណើន នៅក្នុងចំនួននិស្សិត​អន្តរជាតិទាំងអស់នៅ សាកលវិទ្យាល័យប្រទេស​កាណាដាចាប់ពីចំនួន 36,822 នាក់នៅឆ្នាំ 1992 ដល់ចំនួន 87,798 នាក់នៅឆ្នាំ 2008។

ជារួម ចំនួននិស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចូល​រៀន ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត និងថ្នាក់ម៉ា​ស្ទឺរ​បានកើនឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ ភាគរយ​ដែល​បានចុះឈ្មោះចូលរៀន ក្នុងកម្មវិធីសិក្សា​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របានកើនពី 55% នៅឆ្នាំ​1992 ដល់ 67% នៅឆ្នាំ 2008។ នៅឆ្នាំ 1992 និស្សិតមកពីទ្វីបអាស៊ីមានចំនួន 49.8% នៃ​និស្សិតអន្តរជាតិ និងបានឈានដល់ 52.7% នៅឆ្នាំ 2008។ ក្រុមធំជាងគេបន្ទាប់មាន​និស្សិតមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប ដែលមានភាគ​រយចំនួន 16.3% នៅឆ្នាំ 1992 និង​17.9% នៅឆ្នាំ 2008។

ខណៈសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន​នៃសាកលវិទ្យាល័យកាណាដា​ ឬដៃគូមហា​វិទ្យាល័យរបស់យើង និស្សិតទាំងអស់អាច​មាន សិទ្ធិទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការ​ក្រៅម៉ោង នៅក្រៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេ ពួកគេ​អាចមានសិទ្ធិទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការ​ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សារហូតដល់បីឆ្នាំ។

សាកលវិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យ​កាណាដា ផ្ដល់នូវកម្មវិធីនានាដែលមានចាប់ពី​វិចិត្រសិល្បៈ រហូតដល់ជីវវិទ្យា ពាណិជ្ជកម្ម តារាវិទ្យា ការសិក្សា ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង​សាសនា។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន សាកលវិទ្យា​ល័យ និងមហាវិទ្យាល័យរបស់សាកលវិទ្យា​ល័យផ្ដល់​នូវកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ និងថ្នាក់​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ​និងវិញ្ញបនប័ត្រជាង 10,000។