เหตุใดจึงควรเรียนที่แคนาดา

นักศึกษาเลือกเรียนแคนาดา เนื่องจากระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งและประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับอนาคตที่น่าตื่นเต้นและประสบความสำเร็จของพวกเขา โอกาสแห่งคุณภาพ และด้วยค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้ อีกทั้งการวิจัยที่มีชื่อเสียง คือปัจจัยหลักในการตัดสินใจเรียนที่นี่ วิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในแคนาดาแต่ละแห่ง เสนอวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย สถานที่อันสวยงาม และผู้คนที่มีความเป็นมิตร

ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ การทูตเชิงการเมือง เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม ระบบการศึกษาของแคนาดาถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จนี้ และบัณฑิตที่จบออกไปก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก

จากข้อมูลของระบบข้อมูลนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (Postsecondary Student Information System หรือ PSIS) มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4% ของนักศึกษาทั้งหมดซึ่งลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของแคนาดาในปี ค.ศ. 1992 และจำนวนของนักศึกษาต่างชาติได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อปี ค.ศ. 2008 หรือคิดเป็น 8% ของจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดในแคนาดา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในมหาวิทยาลัยแคนาดาจาก 36,822 คนในปี ค.ศ. 1992 เป็น 87,798 คนในปี ค.ศ. 2008

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จำนวนนักศึกษาที่เรียนต่อแคนาดาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เพิ่มขึ้นจาก 55% ในปี ค.ศ. 1992 เป็น 67% ในปี ค.ศ. 2008 โดยเมื่อปี ค.ศ. 1992 มีจำนวนนักศึกษาที่มาจากเอเชียรวม 49.8% และเพิ่มขึ้นเป็น 52.7% ในปี ค.ศ. 2008 กลุ่มที่มีขนาดใหญ่รองลงมาคือนักศึกษาจากยุโรป โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 16.3% ในปี ค.ศ. 1992 และ 17.9% ในปี ค.ศ. 2008

ในระหว่างที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยบางแห่งในแคนาดา นักศึกษาอาจมีสิทธิได้รับใบอนุญาตทำงานแบบไม่เต็มเวลาภายนอกวิทยาเขตได้ และหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาอาจมีสิทธิได้รับใบอนุญาตทำงานสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีเป็นเวลาสูงสุดถึงสามปี

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในแคนาดา ทำการเปิดสอนหลักสูตรมากมาย นับตั้งแต่วิจิตรศิลป์ ไปจนถึง ชีววิทยา การพาณิชย์ ดาราศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และศาสนศาสตร์ ในขณะนี้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเหล่านี้มีหลักสูตรที่เสนอให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรและประกาศนียบัตรสายอาชีพ มากกว่า 10,000 หลักสูตร