ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក អូស្រ្តាលី កាណាដា ប្រទេសឥណ្ឌា អ៊ឺរ៉ុប និងម៉ាឡេស៊ី

ELS ជួយអ្នកស្វែងរកគ្រឹះស្ថានដ៏ត្រឹម​ត្រូវ​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អូស្រ្តាលី កាណាដា ប្រទេសឥណ្ឌា សហភាពអ៊ឺរ៉ុប និងប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ីដើម្បី​ឲ្យអ្នកអាចបន្តការសិក្សា​របស់អ្នក និងចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់អ្នក។ ផ្លូវ​របស់​យើងដែលមានរហូតដល់ជាង 650 សាកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងពិភពលោក​ដោយឆ្លងកាត់លិខិតបំពេញលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនមានន័យថាអ្នក​អាចត្រូវបាន​ទទួលឲ្យចូលរៀនមុនពេលអ្នក​សម្រេចបាន​ជំនាញថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស។ ការពន្យល់​លំអិតរបស់យើងនៃឱកាសអប់រំ​ពិសេស​នៅ​ប្រទេសណាមួយធ្វើឲ្យដំណើរ​ការស្រាវជ្រាវ​របស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល និងកាន់តែ​មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យអ្នក​ជ្រើសរើស​សាកលវិទ្យាល័យដែលបំពេញ​តម្រូវ​​ការ​ផ្នែកអប់រំ និងអាជីពរបស់អ្នក!