Chọn lựa một mục tiêu khác

Các Chương Trình Dành Cho Thiếu Niên

Các chương trình Tiếng Anh Dành Cho Thiếu Niên của chúng tôi đặc biệt dành cho học sinh từ 13 đến 17 tuổi. Chuẩn bị học trung học ở Úc bằng Chương Trình Chuẩn Bị Học Trung Học rất được tán thưởng của chúng tôi hoặc học tiếng Anh một cách thú vị ở Sydney với chương trình Học Tiếng Anh Ngày Lễ Dành Cho Thiếu Niên.