Là đơn vị dẫn đầu về giảng dạy tiếng Anh, ELS Sydney cung cấp nhiều chương trình để giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình về trình độ tiếng Anh. Từ các lớp Tiếng Anh Tổng Quát đến Tiếng Anh Học Thuật, bạn có thể xúc tiến những mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp, và học thuật của mình cùng với ELS.

Hãy tìm lớp tiếng Anh nào phù hợp với những mục tiêu của bạn

Bạn muốn học gì nào?

Các Chương Trình Tiếng Anh Tổng Quát & Học Thuật

Trở nên thông thạo tiếng Anh hay chuẩn bị để được thành công ở trường đại học


Các Chương Trình Tiếng Anh Dành Cho Thiếu Niên

Chuẩn bị để học trung học ở Úc hay tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn đồng thời học tiếng ở Sydney.

Chuẩn Bị Thi Tiếng Anh

Các lớp chuẩn bị thi IELTS, Cambridge FCE và CAE – học những sách lược làm bài thi để được thành công trong các kỳ thi tiếng Anh