ELS Universal English College – Ngày học và lệ phí của các khóa học

Các trang tiếp theo trình bày chi tiết về mức phí và ngày bắt đầu học của các khóa học, chương trình, dịch vụ ở trọ homestay và các dịch vụ khác của chúng tôi.