Thị thực của sinh viên – quyền và trách nhiệm

Hệ thống ESOS —cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao và bảo vệ các quyền của bạn
Chính Phủ Úc muốn các sinh viên nước ngoài du học ở Úc có được một nơi học tập an toàn, thú vị và thành công. Luật của Úc rất đề cao chất lượng giáo dục và việc bảo vệ sinh viên nước ngoài. Những luật này được gọi là hệ thống ESOS và bao gồm Đạo Luật về Dịch Vụ Giáo Dục dành cho Sinh Viên Nước Ngoài (ESOS) năm 2000 và Bộ Luật Quốc Gia năm 2007.

Bảo vệ sinh viên nước ngoài

Là sinh viên nước ngoài dùng thị thực sinh viên, bạn phải học với một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và trong một khóa học có thể tìm thấy trong Hồ Sơ Liên Bang Ghi Danh của các Học Viện và Khóa Học Dành Cho Sinh Viên Nước Ngoài (CRICOS) tại http://cricos.deewr.gov.au. Việc có ghi danh trong CRICOS bảo đảm rằng khóa học và nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đó đáp ứng được những tiêu chuẩn cao cần thiết để phục vụ cho sinh viên nước ngoài.
Xin xem kỹ các chi tiết về khóa học của bạn – kể cả địa điểm của khóa học đó – và so sánh với những chi tiết trong CRICOS.

Quyền của bạn

Hệ thống ESOS bảo vệ các quyền của bạn, bao gồm:

 • quyền được tiếp nhận, trước khi ghi danh, những thông tin hiện thời và chính xác về lệ phí của các khóa học, phương pháp học tập và những thông tin khác từ nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đại diện của họ. Nếu bạn dưới 18 tuổi, để bảo đảm sự an toàn của bạn, bạn sẽ chỉ được cấp thị thực nếu đã có sẵn những sự sắp xếp về chỗ ở, sự trợ giúp và phúc lợi cho bạn.
 • Quyền được ký tên vào thư thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục trước khi hay vào lúc bạn thanh toán lệ phí, ghi rõ những dịch vụ sẽ được cung cấp, các khoản lệ phí phải trả và những chi tiết về việc hoàn trả tiền học phí. Bạn nên giữ lại một bản của thư thỏa thuận này.

Dịch vụ bảo vệ học phí (TPS) là một dịch vụ xếp lớp và hoàn trả học phí dành cho sinh viên quốc tế, được kích hoạt trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ của bạn không thể tổ chức khóa học của bạn. Hãy vào trang web TPS để biết thêm thông tin, tại địa chỉ www.tps.gov.au.

Hệ thống ESOS quy định những tiêu chuẩn mà các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo của Úc cho sinh viên nước ngoài cần phải đáp ứng. Những tiêu chuẩn này bao gồm rất nhiều chi tiết mà bạn có quyền được biết và những dịch vụ cần phải cung cấp cho bạn, gồm có:

 • dịch vụ hướng dẫn và trợ giúp sử dụng để giúp bạn học tập và thích nghi với đời sống ở Úc
 • ai là người hoặc những người để sinh viên nước ngoài liên lạc
 • bạn có thể xin tín chỉ khóa học hay không
 • khi nào thì việc ghi danh của bạn có thể bị hoãn, đình chỉ hoặc hủy bỏ
 • nhà cung cấp dịch vụ giáo dục cần phải đáp ứng những điều kiện nào về sự tiến triển qua các khóa học mà bạn theo học và họ có những sự trợ giúp nào nếu như sự tiến triển của bạn không được tốt
 • khóa học của bạn có theo dõi về chuyên cần hay không
 • quy trình khiếu nại và kháng cáo

Một trong những tiêu chuẩn không cho phép một nhà cung cấp dịch vụ khác ghi danh cho một sinh viên muốn chuyển qua một khóa học khác nhưng chưa học xong sáu tháng trong khóa học sau cùng của họ ở Úc. Nếu bạn muốn chuyển khóa trước khi bạn học xong sáu tháng của khóa học sau cùng thì bạn cần được nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của mình cho phép.

Trách nhiệm của bạn

Là sinh viên nước ngoài dùng thị thực sinh viên, bạn có trách nhiệm phải:

 • đáp ứng những điều kiện của thị thực sinh viên của bạn
 • duy trì Bảo Hiểm Sức Khỏe Của Sinh Viên Nước Ngoài (OSHC) trong suốt thời gian bạn ở đây
 • đáp ứng những điều khoản trong thư thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn
 • báo cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn nếu bạn thay đổi địa chỉ
 • duy trì sự tiến triển thích hợp trong khóa học
 • nếu khóa học của bạn có theo dõi về chuyên cần, tuân theo chính sách về chuyên cần của nhà cung cấp dịch vụ và
 • nếu bạn dưới 18 tuổi, duy trì các thỏa thuận đã được phê chuẩn về nơi ở, sự trợ giúp và phúc lợi tổng quát của bạn.

Chi Tiết Liên Lạc

Ai Tại sao Bằng cách nào
Nhà cung cấp dịch vụ Cho những chính sách và thủ tục có tác động đến bạn – Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ của bạn
– vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ
Bộ Công Nghiệp,
Đổi Mới, Sự Thay Đổi Khí Hậu, Khoa Học,
Nghiên Cứu và Giáo Dục Cấp Ba
(DIICCSRTE)
Cho các quyền và trách nhiệm của bạn chiếu theo ESOS www.aei.gov.au– Đường dây trợ giúp về ESOS +61 2 6240 5069+61 2 6240 5069
Bộ Di Trú và Quyền Công Dân (DIAC) Cho các vấn đề về thị thực www.immi.gov.au
– Điện thoại 131 881 trong nước Úc
– Hãy liên lạc với văn phòng DIAC ở nước bạn.