Điều Kiện Ghi Danh

Làm Thế Nào Để Ghi Danh

 1. Gửi đơn ghi danh đã điền xong của bạn đến Phòng Ghi Danhregistration@uec.edu.au hoặc ghi danh trực tuyến
 2. Chúng tôi sẽ chứng nhận đơn có chữ ký của bạn và sẽ gửi đến bạn Thư Đề Nghị và một hóa đơn. Việc chứng nhận này thường được thực hiện trong ngày làm việc kế tiếp sau khi chúng tôi nhận được đơn của bạn.
 3. Để cho phù hợp với những trách nhiệm của chúng tôi chiếu theo Bộ Luật Quốc Gia năm 2007, nếu bạn đang dùng thị thực Sinh Viên thì bạn phải làm rõ việc bạn chấp thuận Các Điều Kiện Ghi Danh bằng cách ký tên và gửi lại thư thỏa thuận của sinh viên (mà chúng tôi sẽ gửi đến bạn cùng với thư đề nghị và hóa đơn của bạn), trước khi chúng tôi có thể nhận tiền thanh toán từ bạn để xác nhận ghi danh.
 4. Chúng tôi tha thiết đề nghị tất cả mọi sinh viên đều nên mua bảo hiểm liên quan trước khi đến nước Úc. Nếu bạn sẽ học bằng Thị Thực Sinh Viên thì bạn phải thanh toán lệ phí OSHC (Bảo Hiểm Sức Khỏe Của Sinh Viên Nước Ngoài) bắt buộc vào lúc ghi danh, để bảo đảm là bạn có bảo hiểm khi bạn đến nước Úc.
 5. Bạn cần phải chi trả học phí của mình đúng thời hạn có ghi trong hóa đơn. Bạn có thể chi trả bằng cách chuyển khoản ngân hàng, bằng hối phiếu ngân hàng, chi phiếu ngân hàng hoặc bằng thẻ tín dụng. Chi phiếu cá nhân sẽ không được chấp nhận.
 6.  a. Sinh viên dùng thị thực sinh viên – bạn cần phải chi trả các khoản lệ phí như trong hóa đơn trước khi chúng tôi gửi cho bạn thư Xác Nhận Ghi Danh (CoE). Khi bạn chọn ngày bắt đầu học, hãy nhớ dành ra ít nhất 4 tuần để làm thị thực.
  b. Sinh viên dùng các thị thực khác – bạn cần phải chi trả đủ các khoản lệ phí không trễ hơn 2 tuần trước ngày bắt đầu khóa học của bạn để xác nhận ghi danh.
 7. Khi đi xin thị thực từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Úc, hãy đem theo CoE nếu bạn đang xin Thị Thực Sinh Viên.
 8. Hãy báo ngay cho chúng tôi nếu có sự thay đổi về ngày bắt đầu khóa học được đề nghị. Để có hiệu lực, bạn cần phải viết thư thông báo về mọi sự thay đổi trong chi tiết ghi danh cho ELS Universal English Centre.

Dịch vụ ở trọ Homestay, Người Chăm Sóc và Đưa Rước Tại Sân Bay

 1. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ ở trọ homestay của chúng tôi, bạn cần phải nộp đơn ít nhất 4 tuần trước ngày mà bạn dự định sẽ đến nước Úc, để chúng tôi có đủ thời gian tìm cho bạn một nơi ở phù hợp nhất.
 2. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi sắp xếp hoặc phê chuẩn một người chăm sóc cho một học sinh dưới 18 tuổi, thì cần phải báo trước ít nhất là 4 tuần.
 3. Hãy cung cấp cho chúng tôi các chi tiết về chuyến bay của bạn (mã số chuyến bay, ngày và giờ đến) 3 tuần trước khi bạn đến đây.
 4. Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận các chi tiết về dịch vụ ở trọ homestay của bạn (và dịch vụ Đưa Rước Tại Sân Bay nếu có yêu cầu) 2 tuần trước khi bạn đến Úc nếu chúng tôi đã nhận được tiền lệ phí của bạn.
 5. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi bất cứ sự thay đổi nào về chi tiết chuyến bay ít hơn 48 giờ trước khi bạn đến nơi, chúng tôi không thể bảo đảm rằng chúng tôi sẽ có thể thực hiện những sự thay đổi cần thiết để đón bạn tại sân bay và/hoặc để thu xếp dịch vụ ở trọ homestay.
 6. Chúng tôi không bảo đảm có thể thu xếp được dịch vụ ở trọ homestay khi được thông báo quá gấp gáp. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm sắp xếp cho bạn ở trong khách sạn và bạn phải tự trả chi phí khi bạn đến Úc, cho đến khi nào chúng tôi thu xếp được dịch vụ ở trọ homestay.

Chính Sách về Hủy Ghi Danh và Hoàn Tiền
ELS Universal English Centre (Trung Tâm Tiếng Anh Quốc Tế ELS) từ đây về sau được gọi là Trung Tâm.

 1. Khóa học của bạn được định nghĩa là tổng số khoảng thời gian học tập mà bạn đã ghi danh.
 2. Nếu không có thỏa thuận nào ngược lại, thì việc ghi danh của bạn sẽ không được xác nhận cho đến khi nào chúng tôi nhận được các khoản lệ phí như trong hóa đơn đã gửi đến bạn và ngân hàng của chúng tôi xác nhận rằng bạn đã thanh toán.
 3. Việc hủy ghi danh không có hiệu lực cho đến khi chúng tôi nhận được văn bản yêu cầu về việc đó.
 4. Lệ Phí Ghi Danh sẽ không được hoàn trả.
 5. Tất cả các lệ phí, ngoại trừ Lệ Phí Ghi Danh, sẽ được hoàn trả nếu bạn chưa được cấp thị thực. Nếu bạn hủy ghi danh trong khóa học của mình 28 ngày hoặc nhiều hơn trước ngày khóa học của bạn bắt đầu thì tất cả các lệ phí, ngoại trừ Lệ Phí Ghi Danh, sẽ được hoàn trả. Nếu bạn hủy ghi danh trong khóa học của mình ÍT HƠN 28 ngày trước ngày khóa học của bạn bắt đầu, một khoản lệ phí hủy ghi danh là 20% học phí sẽ được áp dụng. Trừ khi có quy định chiếu theo Điều 8, tất cả những lệ phí khác, ngoại trừ Lệ Phí Ghi Danh sẽ được hoàn trả. Sẽ không hoàn trả học phí nếu bạn báo hủy ghi danh vào hoặc sau ngày khóa học của bạn bắt đầu.
 6. Tiền được hoàn trả sẽ chi trả bằng cùng loại tiền mà chúng tôi đã thu, và chỉ chi trả cho sinh viên, trừ khi sinh viên viết giấy chỉ dẫn chi trả tiền hoàn trả cho một thành phần khác.
 7. Nếu bạn hoãn ngày bắt đầu khóa học của bạn, rồi sau đó hủy ghi danh trước ngày bắt đầu mới này, chính sách hủy ghi danh sẽ áp dụng từ ngày bắt đầu khóa học lúc đầu, chứ không phải ngày bắt đầu đã được hoãn lại.
 8. Lệ Phí Sắp Xếp Chỗ Ở và/hoặc Lệ Phí Đưa Rước Tại Sân Bay sẽ không được hoàn trả nếu bạn báo với chúng tôi rằng bạn sẽ không sử dụng những dịch vụ đó ít hơn 2 tuần trước ngày khóa học của bạn bắt đầu. Bạn cũng có thể có trách nhiệm trả Lệ Phí Ở Trọ Homestay trong 2 tuần nếu không tìm được sinh viên khác thay thế. Lệ Phí Ở Trọ Homestay trong 4 tuần đầu sẽ không được hoàn trả nếu bạn rời khỏi gia đình ở trọ trong khoảng thời gian đó. Các chính sách về hủy ghi danh và hoàn tiền áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ phòng trọ dưới những hình thức khác sẽ được thông báo vào lúc đặt phòng.
 9. Đơn xin hoàn tiền phải viết thành văn bản, gửi đến Phòng Ghi Danh. Bất cứ số tiền hoàn trả nào phải chi trả chiếu theo chính sách này (ngoại trừ tiền hoàn trả chiếu theo Điều 10) sẽ được thực hiện trong vòng 4 tuần kể từ khi nhận được đơn xin hoàn tiền.
 10. Nếu chúng tôi không cung cấp khóa học đã quảng cáo, hoặc rút lại khóa học đó trước khi khóa học hoàn tất, bạn có thể sẽ được đề nghị ghi danh miễn phí vào một khóa học thay thế. Nếu không có khóa học nào phù hợp để thay thế, bạn sẽ được đề nghị hoàn tiền toàn bộ số tiền học phí liên quan đến khoảng thời gian của khóa học đó. Tiền hoàn trả sẽ được chi trả cho bạn trong vòng 2 tuần.
 11. Trong mọi trường hợp đình chỉ và/hoặc đuổi học sinh viên vì không tuân hành Nội Quy Đạo Đức Của Sinh Viên, Trung Tâm sẽ không hoàn trả bất cứ khoản tiền nào đã thanh toán trừ khi bị bắt buộc theo luật định.
 12. Sinh viên có thị thực bị hủy vì không đạt tiêu chuẩn về chuyên cần hoặc về sự tiến bộ trong học tập sẽ không được hoàn trả tiền lệ phí.

Những quy định này chỉ có thể được miễn trong những trường hợp ngoại lệ bởi ban giám đốc Trung Tâm hoàn toàn tùy vào quyết định của ban giám đốc.

Hoãn, Tạm Ngưng hoặc Thôi Học.

Sinh viên có thể xin hoãn ngày bắt đầu học vì lý do nhân đạo hoặc nếu có lý do thuyết phục. Trung Tâm có thể hoãn ngày bắt đầu học dựa trên cơ sở là Trung Tâm không thể cung cấp một lớp học phù hợp cho sinh viên vào ngày bắt đầu học lúc đầu của sinh viên đó.

Sinh viên có thể xin tạm ngưng học vì lý do nhân đạo hoặc nếu có lý do thuyết phục. Trung Tâm có thể đình chỉ việc học dựa trên cơ sở là sinh viên có hành vi không thích hợp, chiếu theo Nội Quy Đạo Đức Của Sinh Viên của Trung Tâm.

Trung Tâm có thể hủy bỏ khóa học của một sinh viên:

 • dựa vào cơ sở hành vi không thích hợp, chiếu theo Nội Quy Đạo Đức Của Sinh Viên của Trung Tâm.
 • vì sinh viên đó không thanh toán lệ phí của khóa học.
 • vì một sinh viên dưới 18 tuổi không duy trì thỏa thuận về phúc lợi và chỗ ở.

Những sinh viên có thể bị Đình Chỉ hoặc Hủy việc học sẽ được sử dụng quy trình Khiếu Nại và Kháng Cáo của Trung Tâm.
Chi tiết đầy đủ về các chính sách và thủ tục của Trung Tâm để hoãn, đình chỉ và hủy việc học có sẵn trong trang web của chúng tôi dưới thẻ Enrol (Ghi Danh).

Nội Quy Đạo Đức Của Sinh Viên
Sinh viên cần phải tuân theo những hướng dẫn hợp lý của nhân viên Trung Tâm và tuân hành các quy tắc của Trung Tâm như đã trình bày chi tiết trong Cẩm Nang Sinh Viên. Sinh viên có thể sẽ bị đình chỉ và/hoặc đuổi học hoàn toàn tùy theo quyết định của Trung Tâm (phải lệ thuộc vào lý lẽ thông thường, và trừ khi luật quy định khác) nếu vi phạm nhiều lần và/hoặc nghiêm trọng nội quy đạo đức của sinh viên bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trọng:

 • đe dọa người khác bằng lời nói hoặc bằng hành động, xâm phạm thân thể hoặc tình dục, bắt nạt, dọa nạt, tống tiền, hoặc những hành vi nguy hiểm khác
 • sở hữu hoặc sử dụng vũ khí
 • trộm cắp
 • sử dụng hoặc phân phối rượu hay thuốc bất hợp pháp
 • cố tình phá hoại tài sản của Trung Tâm và/hoặc của người khác
 • bị kết tội hình sự trong khi đang học tại Trung Tâm
 • có hành vi bất hợp pháp hoặc không được xã hội chấp nhận tại Trung Tâm, trong một chuyến đi, hoạt động của Trung Tâm hay tại bất cứ chỗ ở trọ nào do Trung Tâm thu xếp
  • chửi thề, hoặc có hành vi khiếm nhã với nhân viên của Trung Tâm

Lưu Ý
Chiếu theo luật Úc:

 • Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được về bạn trước hoặc trong thời gian bạn ghi danh theo học với chúng tôi, được xem là bí mật và sẽ được sử dụng cho mục đích xử lý việc ghi danh và cung cấp cho bạn những dịch vụ bạn yêu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình này, thông tin đó có thể được tiết lộ với các thành phần thứ ba có liên quan bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong gia đình của bạn, gia đình ở trọ homestay, người đại diện, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, viện giáo dục bậc cao, và một số nhân viên của Trung Tâm nếu cần thiết. Thông tin còn được thu thập để đáp ứng những trách nhiệm của bạn chiếu theo Đạo Luật ESOS và Bộ Luật Quốc Gia 2007, để bảo đảm sự tuân hành của sinh viên với các điều kiện trong thị thực của họ và những trách nhiệm của họ chiếu theo các luật di trú tổng quát của Úc. Thẩm quyền thu thập thông tin này được quy định trong Đạo Luật về Dịch Vụ Giáo Dục dành cho Sinh Viên Nước Ngoài năm 2000, Quy Định về Dịch Vụ Giáo Dục dành cho Sinh Viên Nước Ngoài năm 2001 và Bộ Luật Quốc Gia về Nguyên Tắc dành cho Các Cơ Quan Thẩm Quyền Ghi Danh và Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo Dục và Đào Tạo cho Sinh Viên Nước Ngoài năm 2007. Thông tin thu thập được về bạn có thể được cung cấp, trong một số trường hợp, cho Chính Phủ Úc và các cơ quan thẩm quyền được ủy quyền và, nếu có liên quan, cho Ban Dịch Vụ Bảo Vệ Học Phí. Trong những trường hợp khác thông tin có thể được tiết lộ mà không cần đến sự chấp thuận của bạn nếu luật cho phép hoặc bắt buộc.
 • Chúng tôi có trách nhiệm báo cáo với Chính Phủ Úc về những sự thay đổi trong việc ghi danh của sinh viên và bất cứ trường hợp vi phạm nào về Thị Thực Sinh Viên.
 • Sinh viên sử dụng Thị Thực Sinh Viên cần phải báo cáo với chúng tôi về bất cứ sự thay đổi nào trong địa chỉ của họ ở Úc.
 • Sinh viên sử dụng Thị Thực Sinh Viên dưới 18 tuổi không có cha mẹ đi kèm hoặc sống cùng với người thân trong gia đình trong thời gian ở Úc, thì chỗ ở được đề nghị và sự thu xếp về người chăm sóc cho họ cần phải được Trung Tâm phê chuẩn trước khi chấp nhận cho họ ghi danh. Chúng tôi có thể thu xếp người chăm sóc phù hợp nếu cần thiết.
 • Sinh viên sử dụng Thị Thực Sinh Viên cần phải học trong một khóa học toàn thời gian có ghi danh trong CRICOS.
 • Các lệ phí, điều kiện, giờ học, thời khóa biểu, địa điểm lớp học, sĩ số và ngày bắt đầu khóa học thỉnh thoảng đều có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về bất cứ sự thay đổi nào có thể tác động đến việc ghi danh của bạn.

Tuyên Bố Bồi Thường
Bằng cách ký tên vào phần Tuyên bố của sinh viên, hoặc trong trường hợp sinh viên dưới 18 tuổi, (các) phụ huynh và/hoặc (những) người giám hộ hợp pháp mà Trung Tâm, các viên chức, giáo viên, nhân viên , người đại diện và đại lý sẽ không chịu trách nhiệm và/hoặc bị ràng buộc về trách nhiệm miễn là được luật pháp của Nước Úc cho phép và/hoặc sẽ không đòi bồi hoàn trong trường hợp sinh viên bị tử vong, thương tổn cơ thể, khuyết tật, mất mát, tổn hại và/hoặc bị hủy hoại tài sản do lỗi của sinh viên và/hoặc có thể do sinh viên gây ra có liên quan đến hoặc trong khoảng thời gian sinh viên có mặt tại bất cứ cơ ngơi nào thuộc sở hữu/được thuê mướn, điều hành hay kiểm soát bởi Trung Tâm, hoạt động của sinh viên khi có mặt và/hoặc trong chuyến đi và/hoặc ở tại bất cứ chỗ ở nào được sắp xếp cho sinh viên đó. Ngoài ra, sinh viên, hay trong trường hợp sinh viên dưới 18 tuổi, (các) phụ huynh và/hoặc (những) người giám hộ hợp pháp, đồng ý chi trả cho bất cứ phí tổn trực tiếp và/hoặc gián tiếp nào mà Trung Tâm phải trang trải có liên quan đến những hoạt động này trong đó sinh viên đến và tham dự vào những hoạt động và/hoặc chuyến đi (cho dù là thể thao, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí hay hoạt động khác) được tổ chức bởi hoặc đại diện cho hay với sự trợ giúp của Trung Tâm hoặc chúng tôi có hiểu biết về hoạt động đó.
Khi một sinh viên là người dưới 18 tuổi được chấp nhận cho ghi danh làm sinh viên tại Trung Tâm, (các) phụ huynh và/hoặc (những) người giám họ hợp pháp ưng thuận thêm và đồng ý rằng Trung Tâm, hoàn toàn tùy theo quyết định của riêng mình, trong khi cân nhắc có thể thực hiện việc tìm kiếm mong muốn và/hoặc thiết yếu và cung cấp dịch vụ chữa trị y khoa và/hoặc nhãn khoa và/hoặc nha khoa cho sinh viên. Trong những trường hợp như vậy, những phí tổn cho dù là trực tiếp và/hoặc gián tiếp sẽ do (các) phụ huynh và/hoặc (những) người giám hộ hợp pháp trang trải. Nếu Trung Tâm đã chịu trách nhiệm đại diện cho sinh viên trang trải những phí tổn trong những trường hợp như vậy thì phí tổn đó sẽ phải hoàn trả cho Trung Tâm bởi (các) phụ huynh và/hoặc (những) người giám hộ hợp pháp khi được yêu cầu. Quy định nói trên cũng mở rộng cho những người thi hành, quản trị và phân công ký kết.

Thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi những Điều Kiện Ghi Danh này không loại trừ quyền của bạn được hành động chiếu theo quy trình Khiếu Nại và Kháng Cáo của Trung Tâm hoặc luật bảo vệ khách hàng của Úc, hay mưu cầu những biện pháp khắc phục hợp pháp khác. Nếu bạn có người phụ thuộc trong độ tuổi đi học là những người sẽ đi theo bạn đến Úc, có thể bạn cần phải chi trả toàn bộ lệ phí cho việc học tập của các em, cho dù là các em ghi danh vào trường của chính phủ hay không phải của chính phủ.