Chính Sách của ELS Universal English College (ELS Sydney) về Hoãn, Tạm Ngưng và Hủy Ghi Danh

Sinh viên có quyền Yêu Cầu Hoãn Ngày Bắt Đầu Học hoặc Tạm Ngưng Học Sau Khi Khóa Học Bắt Đầu

Những yêu cầu kiểu này sẽ chỉ được đáp ứng trong trường hợp vì nhân đạo và có lý do thuyết phục (được định nghĩa là những yếu tố nằm bên ngoài sự kiểm soát của sinh viên và có tác động lên sự tiến triển hoặc sự lành mạnh trong khóa học). Những trường hợp này có thể bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong:

 • bị bệnh/bị thương nặng, có giấy chứng nhận y khoa nói rõ việc sinh viên không thể đến lớp học
 • đau buồn vì có người thân trong gia đình qua đời
 • có bất ổn chính trị hoặc thiên tai tại quốc gia quê nhà của sinh viên, đòi hỏi phải về ngay
 • trải nghiệm gây sang chấn tâm lý chẳng hạn như chứng kiến hay là nạn nhân trong một tai nạn hoặc tội ác nghiêm trọng
 • không thể bắt đầu học vì không được cấp thị thực
 • không có chuyến bay
 • Trường không thể cung cấp khóa học đó vào ngày bắt đầu học
 • khóa học này không thể ghép với một chọn lựa học tiếp trong một khung thời gian chấp nhận được

Thủ Tục

 • Yêu cầu phải được viết thành văn bản. Yêu cầu tạm ngưng học sau khi đã bắt đầu khóa học phải điền vào Đơn Xin Tạm Ngưng Học của Trường, có sẵn từ Giám Sát Viên Dịch Vụ Sinh Viên hoặc nhân viên Ghi Danh ở bàn Lễ Tân trên tầng 1.
 • Có thể soạn yêu cầu trước khoảng thời gian tạm ngưng bắt buộc.
 • Trong trường hợp hoàn cảnh ngăn cản việc làm đơn trước, chỉ có Trường mới có thể cho phép tạm ngưng học trở về trước, hoàn toàn tùy vào quyết định của Trường. Trong những trường hợp đó, có thể điền Đơn Xin Tạm Ngưng Khóa Học và gửi lại đến Trường trong vòng 7 ngày kể từ lúc cấp đơn này cho người nộp đơn.
 • Đơn xin hoãn ngày bắt đầu học hoặc tạm ngưng việc học tập sẽ được xem xét trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Những người nộp đơn sẽ được nhắc nhở rằng yêu cầu thay đổi các chi tiết ghi danh có thể tác động đến tình trạng thị thực của họ. Họ sẽ được chỉ dẫn đến trang web của DIAC hoặc Đường Dây Điện Thoại Trợ Giúp hay văn phòng DIAC tại địa phương để được tư vấn.
 • Quyết định sau cùng về việc thẩm định và đáp ứng những yêu cầu này thuộc về Tổng Giám Đốc hoặc người đại diện được ủy quyền.
 • Sinh viên yêu cầu hoãn ngày bắt đầu học hoặc tạm ngưng học sẽ không sử dụng quy trình Khiếu Nại và Kháng Cáo của Trường.

Trường Quyết Định Hoãn, Đình Chỉ, Hủy Bỏ và Đuổi Học
Hoãn Khóa Học

 • Trường có thể quyết định hoãn khóa học dựa trên cơ sở là Trường không thể cung cấp một lớp học phù hợp cho sinh viên vào ngày bắt đầu học lúc đầu của sinh viên đó.
 • Một cách khác, trong những trường hợp này sinh viên sẽ có quyền được hoàn tiền chiếu theo chính sách bồi hoàn của Trường.

Đình Chỉ

 • Trường có thể đình chỉ việc học dựa trên cơ sở là sinh viên có hành vi không thích hợp, chiếu theo Nội Quy Đạo Đức Của Sinh Viên và Thủ Tục Kỷ Luật của Trường.
 • Sinh viên đã bị đình chỉ trong hơn 28 ngày sẽ được DIAC yêu cầu trở về nước nhà, trừ khi DIAC có lý do giảm khinh để không làm việc đó.
 • Sinh viên dưới 18 tuổi có thể bị đình chỉ do những hoàn cảnh đặc biệt tùy vào những sự sắp xếp về phúc lợi và chỗ ở.
 • Sẽ không theo dõi về chuyên cần trong suốt thời gian bị đình chỉ.
 • Việc đình chỉ khóa học sẽ được ghi vào PRISMS.

Hủy Bỏ

Trường có thể quyết định hủy bỏ khóa học của một sinh viên

 • dựa vào cơ sở hành vi không thích hợp, chiếu theo Nội Quy Đạo Đức Của Sinh Viên và Các Thủ Tục Kỷ Luật của Trường.
 • vì sinh viên đó không còn có Thị Thực Sinh Viên
 • vì sinh viên đó không thanh toán lệ phí của khóa học
 • vì sinh viên dưới 18 tuổi không duy trì thỏa thuận về phúc lợi và chỗ ở
 • Việc hủy bỏ khóa học sẽ được ghi vào PRISMS.

Cách Ly Với Lớp Học

 • Trường có thể chọn cách ly một sinh viên với lớp học của họ như là một biện pháp thay thế cho quyết định Đình Chỉ Học chính thức dựa trên cơ sở hành vi không thích hợp, chiếu theo Nội Quy Đạo Đức của Sinh Viên và Các Thủ Tục Kỷ Luật của Trường
 • Có thể có hoặc không theo dõi chuyên cần trong thời gian bị cách ly, tùy vào hoàn cảnh trong mỗi trường hợp. Sinh viên sẽ được tư vấn vào lúc bắt đầu khoảng thời gian cách ly.
 • Sinh viên dưới 18 tuổi có thể có những điều kiện đặc biệt dành cho khoảng thời gian cách ly với lớp học, tùy vào những sự sắp xếp về phúc lợi và chỗ ở. Thí dụ, có thể họ cần phải đến Trường và hoàn tất bài học theo chương trình, nhưng bị cách ly với lớp học của họ.
 • Việc bị cách ly với lớp học sẽ không được ghi vào PRISMS.

Khiếu Nại và Kháng Cáo

 • Sinh viên bị Đình Chỉ và Hủy Bỏ theo quyết định của Trường sẽ được tư vấn rằng sự thay đổi chi tiết ghi danh có thể tác động đến tình trạng thị thực của họ. Họ sẽ được chỉ dẫn đến trang web của DIAC hoặc Đường Dây Điện Thoại Trợ Giúp hay văn phòng DIAC tại địa phương để được tư vấn.
 • Những sinh viên có thể bị Đình Chỉ hoặc Hủy Bỏ theo quyết định của Trường sẽ được sử dụng quy trình Khiếu Nại và Kháng Cáo của Trường.
 • Sinh viên sẽ có 20 ngày để bắt đầu quá trình Khiếu Nại và Phê Chuẩn. Thông báo trên PRISMS có thể sẽ không diễn ra cho đến khi biết được kết quả của quy trình kháng cáo nội bộ, trừ khi có những trường hợp giảm khinh liên quan đến phúc lợi của sinh viên nộp đơn, chẳng hạn như:
 • sinh viên có nguy cơ phạm tội hình sự hoặc bị điều tra liên quan đến các vấn đề hình sự
 • hành vi thực thụ hoặc đe dọa các sinh viên khác
 • sinh viên có vấn đề về y khoa hoặc tâm lý có thể tác động đến sự khỏe mạnh của họ
 • sinh viên không định vị được
 • sinh viên (nếu dưới 18 tuổi) không duy trì được những thu xếp về phúc lợi và nhà ở