เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เรียนรู้เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งตรงสู่การเข้าศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมากกว่า 40 แห่ง