นโยบายการเลื่อน การพักการเรียน หรือการยกเลิกการเรียนของ ELS Universal English College (ELS Sydney)

คำร้องขอโดยนักเรียนเพื่อเลื่อนกำหนดวันที่เริ่มเรียนหรือพักการเรียนภายหลังจากที่ได้มีการเริ่มเรียนไปแล้ว

คำร้องขอในลักษณะนี้จะได้รับการอนุมัติเฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นส่วนตัวและสถานการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น (หมายถึง สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของนักเรียน และจะมีผลกระทบต่อความคืบหน้าในการเรียนหรือความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • การป่วยหนัก/การบาดเจ็บสาหัส โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่านักเรียนไม่สามารถมาเข้าชั้นเรียนได้
 • การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิดในครอบครัว
 • การเกิดความวุ่นวายทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติในประเทศถิ่นฐานของนักเรียน ทำให้จำเป็นต้องเดินทางโดยฉุกเฉิน
 • การได้รับประสบการณ์ที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจ เช่น เป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์หรือตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมร้ายแรง
 • การไม่สามารถมาเริ่มเรียนหลักสูตรได้เนื่องจากถูกปฏิเสธวีซ่า
 • การไม่สามารถหาเที่ยวบินได้
 • ทางวิทยาลัยไม่สามารถเปิดสอนหลักสูตรได้ตามวันที่เริ่มเรียนที่กำหนดไว้เดิม
 • การไม่สามารถจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับทางเลือกการศึกษาต่อให้ได้ภายในกรอบเวลาที่ยอมรับได้

กระบวนการ

 • คำร้องขอจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร คำร้องขอเพื่อพักการเรียนภายหลังจากที่ได้มีการเริ่มเรียนไปแล้วจะต้องใช้แบบฟอร์มการขอพักการเรียนของทางวิทยาลัย ซึ่งขอรับได้จากหัวหน้าฝ่ายการให้บริการแก่นักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่บริเวณต้อนรับบนชั้น 1
 • คำร้องขอจะต้องยื่นให้ล่วงหน้าก่อนถึงช่วงเวลาการพักการเรียนที่ต้องการ
 • ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ซึ่งทำให้ไม่สามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ การพักการเรียนอาจจะทำการอนุมัติย้อนหลังให้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของวิทยาลัยแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มการขอพักการเรียนและส่งคืนให้ทางวิทยาลัยภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้มอบแบบฟอร์มให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง
 • คำร้องขอเพื่อเลื่อนกำหนดวันที่เริ่มเรียนหรือพักการเรียนจะได้รับการพิจารณาภายใน 10 วันทำการ
 • ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการสมัครเรียนอาจมีผลกระทบต่อสถานะวีซ่าของนักเรียน นักเรียนจะได้รับการชี้แนะให้ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติออสเตรเลีย (DIAC) หรือติดต่อทางโทรศัพท์สายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อกับสำนักงาน DIAC ภายในท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ
 • การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการประเมินและพิจารณาอนุมัติคำร้องขอดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการทั่วไปหรือผู้แทนที่ได้รับการมอบหมาย
 • คำร้องขอโดยนักเรียนเพื่อเลื่อนกำหนดวันที่เริ่มเรียนหรือพักการเรียนจะไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของทางศูนย์ได้

การเลื่อน การพักการเรียน การยกเลิก และการไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน

ซึ่งทางวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ

 • ทางวิทยาลัยอาจดำเนินการเลื่อนกำหนดของหลักสูตรด้วยเหตุผลว่าวิทยาลัยไม่สามารถเสนอชั้นเรียนที่เหมาะสมให้ได้ในวันที่เริ่มเรียนเดิมของนักเรียน
 • หรือมิฉะนั้น ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินได้ตามนโยบายการคืนเงินของวิทยาลัย

การพักการเรียน

 • ทางวิทยาลัยอาจดำเนินการพักการเรียน ด้วยเหตุผลว่านักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยและกระบวนการทางวินัย
 • ในกรณีที่นักเรียนถูกพักการเรียนนานกว่า 28 วัน ทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติออสเตรเลีย (DIAC) มีข้อกำหนดว่าจะต้องส่งตัวนักเรียนกลับไปยังประเทศถิ่นฐานของนักเรียน ยกเว้นในสถานการณ์ที่มีเหตุขัดข้องซึ่งทำให้ไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้
 • นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีเงื่อนไขพิเศษผนวกเข้ากับช่วงเวลาที่ถูกพักการเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการในด้านที่พักและสวัสดิการของนักเรียน
 • การเข้าเรียนจะไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระหว่างช่วงเวลาที่ถูกพักการเรียน
 • การพักการเรียนจะถูกบันทึกข้อมูลไว้ในระบบการลงทะเบียนผู้ให้บริการและการจัดการนักเรียนต่างชาติ (PRISMS)

การยกเลิก

ทางวิทยาลัยอาจดำเนินการยกเลิกหลักสูตรของนักเรียน

 • ด้วยเหตุผลว่านักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนของของวิทยาลัยและกระบวนการทางวินัย
 • เนื่องจากนักเรียนไม่ได้ถือวีซ่านักเรียนอีกต่อไป
 • เนื่องจากนักเรียนไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน
 • เนื่องจากนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้ดำเนินการในด้านที่พักและสวัสดิการตามที่มีการอนุมัติไว้
 • การยกเลิกการเรียนจะถูกบันทึกข้อมูลไว้ในระบบการลงทะเบียนผู้ให้บริการและการจัดการนักเรียนต่างชาติ (PRISMS)

การไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน

 • ทางวิทยาลัยอาจตัดสินใจที่จะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนการสั่งพักการเรียนอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุผลว่านักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนของของวิทยาลัยและกระบวนการทางวินัย
 • การเข้าเรียนอาจหรืออาจจะไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมในชั้นเรียน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละกรณี นักเรียนจะได้รับการแจ้งเมื่อเริ่มต้นการไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
 • นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการในด้านที่พักและสวัสดิการของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจต้องมาที่วิทยาลัยและทำแบบฝึกหัดตามที่กำหนดให้ แต่ว่าจะถูกแยกตัวออกจากชั้นเรียนของตน
 • การไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียนจะไม่ถูกบันทึกข้อมูลไว้ในระบบการลงทะเบียนผู้ให้บริการและการจัดการนักเรียนต่างชาติ (PRISMS)

กระบวนการร้องเรียนและการอุทธรณ์

 • นักเรียนที่ถูกทางวิทยาลัยสั่งพักการเรียนหรือยกเลิกการเรียนจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการสมัครเรียนอาจมีผลกระทบต่อสถานะวีซ่าของนักเรียน นักเรียนจะได้รับการชี้แนะให้ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติออสเตรเลีย (DIAC) สำหรับคำแนะนำ
 • นักเรียนที่ถูกทางวิทยาลัยสั่งพักการเรียนหรือยกเลิกการเรียนจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของทางวิทยาลัยได้
 • นักเรียนจะมีเวลา 20 วันในการดำเนินการตามกระบวนการร้องเรียนและการอุทธรณ์ การแจ้งข้อมูลเข้าระบบ PRISMS อาจยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะได้ทราบผลการพิจารณาตามกระบวนการอุทธรณ์ภายใน ยกเว้นในสถานการณ์ที่มีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับสวัสดิการของนักเรียน เช่น:
 • นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดร้ายแรงทางอาญา หรือต้องถูกดำเนินการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา
 • พฤติกรรมของนักเรียนตามที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นการข่มขู่ แสดงให้เห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อนักเรียนคนอื่นๆ
 • นักเรียนมีปัญหาทางสุขภาพหรือทางจิตเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน
 • นักเรียนไม่สามารถหาตัวพบได้
 • นักเรียน (ในกรณีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ไม่ได้ดำเนินการในด้านที่พักและสวัสดิการตามที่มีการอนุมัติไว้