วีซ่านักเรียน – สิทธิและความรับผิดชอบ

โครงสร้างกฎหมาย ESOS (ESOS framework) – ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการให้การศึกษาที่มีคุณภาพและการคุ้มครองสิทธิของคุณ
รัฐบาลออสเตรเลียต้องการให้นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในออสเตรเลียมีสถานที่เรียนที่ปลอดภัย ได้รับความสนุกสนานและผลตอบแทนที่ดี กฎหมายของออสเตรเลียสนับสนุนการให้การศึกษาที่มีคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับนักเรียนต่างชาติ กฎหมายดังกล่าวรู้จักกันว่า โครงสร้างกฎหมาย ESOS ซึ่งรวมถึง พระราชบัญญัติการบริการดานการศึกษาสําหรับนักเรียนตางชาติ (ESOS) ค.ศ. 2000 และประมวลกฎหมายแห่งชาติ ค.ศ. 2007

การคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ

ในฐานะที่เป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน คุณต้องเข้าเรียนกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาและในหลักสูตรที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนแห่งเครือจักรภพว่าด้วยสถาบันการศึกษาและหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ (CRICOS) ที่เว็บไซต์ http://cricos.deewr.gov.au การขึ้นทะเบียนใน CRICOS เป็นการรับประกันว่าหลักสูตรและผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่คุณได้เข้าเรียนนั้นมีมาตรฐานสูงตามที่กำหนดไว้สำหรับนักเรียนต่างชาติ กรุณาตรวจสอบโดยละเอียดถี่ถ้วนว่ารายละเอียดของหลักสูตรของคุณ – รวมถึงสถานที่ดำเนินการสอน – ตรงกับข้อมูลที่แสดงอยู่ใน CRICOS หรือไม่

สิทธิของคุณ

โครงสร้างกฎหมาย ESOS ให้การคุ้มครองสิทธิของคุณ ซึ่งรวมถึง:

 • สิทธิของคุณในการได้รับแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของหลักสูตร วิธีการเรียน และข้อมูลอื่นๆ จากผู้ให้บริการด้านการศึกษาและตัวแทนของผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณก่อนการสมัคร หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่าเฉพาะในกรณีที่ได้มีการดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้วในด้านที่พัก ความช่วยเหลือ และสวัสดิการของคุณ เพื่อความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
 • สิทธิของคุณในการลงนามในข้อตกลงของนักเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณ ก่อนหน้าหรือในขณะที่คุณชำระเงินค่าธรรมเนียม เพื่อกำหนดเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่จะจัดหาให้ ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ และข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินค่าเล่าเรียน คุณควรเก็บสำเนาของเอกสารข้อตกลงของนักเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ไว้

บริการคุ้มครองด้านการสอน (Tuition Protection Service หรือ TPS) คือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดหาที่เรียนและการคืนเงินให้แก่นักเรียนต่างชาติ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในกรณีที่ผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณไม่สามารถเปิดสอนหลักสูตรของคุณได้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ TPS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tps.gov.au
โครงสร้างกฎหมาย ESOS ได้กำหนดมาตรฐานที่ผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในออสเตรเลียแก่นักเรียนต่างชาติจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานดังกล่าวรวมถึงข้อมูลหลายด้านที่คุณมีสิทธิจะขอทราบได้และบริการต่างๆ ที่จะต้องเสนอให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึง:

 • การปฐมนิเทศและความสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคุณในการเรียนและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย
 • ผู้ใดคือเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อประสานงานสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • คุณสามารถขอโอนเครดิตหลักสูตรที่เรียนได้หรือไม่
 • การสมัครของคุณสามารถขอเลื่อนกำหนด พักการเรียน หรือยกเลิกได้หรือไม่
 • ข้อกำหนดของผู้ให้บริการของคุณคืออะไรในการที่จะสามารถผ่านหลักสูตรที่คุณเรียนได้อย่างน่าพอใจ และมีการเสนอความช่วยเหลือใดให้บ้างหากคุณไม่สามารถคืบหน้าได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น
 • การเข้าเรียนในหลักสูตรของคุณมีการบันทึกข้อมูลไว้หรือไม่
 • ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและการอุทธรณ์

ทั้งนี้มาตรฐานข้อหนึ่งได้กำหนดไว้ว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการอีกรายหนึ่งรับสมัครนักเรียนที่ต้องการจะขอโอนย้ายไปเรียนในอีกหลักสูตรหนึ่งโดยที่ยังเรียนไม่ครบหกเดือนของหลักสูตรสุดท้ายที่เรียนอยู่ในออสเตรเลีย หากคุณต้องการที่จะโอนย้ายก่อนที่คุณจะเรียนครบหกเดือนของหลักสูตรสุดท้ายที่เรียน คุณจำเป็นต้องขอรับความยินยอมจากผู้ให้บริการของคุณก่อน

ความรับผิดชอบของคุณ

ในฐานะที่เป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการต้อง:

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่านักเรียนของคุณ
 • ทำประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) ตลอดระยะเวลาการพำนักอยู่ของคุณ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณ
 • แจ้งให้ผู้ให้บริการของคุณทราบถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • มีความคืบหน้าในหลักสูตรในระดับที่น่าพอใจ
 • ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าเรียน ถ้าหลักสูตรของคุณมีการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียน
 • ดำเนินการในด้านที่พัก ความช่วยเหลือ และสวัสดิการโดยทั่วไปของคุณตามที่มีการอนุมัติไว้ ในกรณีที่คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

รายละเอียดในการติดต่อ

ใคร เรื่องใด อย่างไร
ผู้ให้บริการของคุณ สำหรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อคุณ – พูดคุยปรึกษากับผู้ให้บริการของคุณ – ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการศึกษาระดับอุดมศึกษา (DIICCSRTE) สำหรับสิทธิและความรับผิดชอบของคุณที่เกี่ยวข้องกับ ESOS www.aei.gov.au – สายด่วน ESOS +61 2 6240 5069+61 2 6240 5069
กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติออสเตรเลีย (DIAC) สำหรับเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า www.immi.gov.au – โทรศัพท์ 131 881 ในออสเตรเลีย – ติดต่อสำนักงาน DIAC ในประเทศของคุณ