เงื่อนไขการสมัคร

วิธีการสมัคร

 1. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครของคุณที่กรอกเรียบร้อยแล้วถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนักเรียนได้โดยตรงที่ registration@uec.edu.au หรือสมัครทางออนไลน์
 2. เราจะตอบรับใบสมัครที่คุณได้ลงนามไว้และออกจดหมายเสนอให้ที่เรียนและใบแจ้งหนี้ไปให้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาหนึ่งวันทำการหลังจากที่ได้รับใบสมัครของคุณ
 3. ตามพันธสัญญาของเราภายใต้ประมวลกฎหมายแห่งชาติ ค.ศ. 2007 หากคุณเป็นผู้ถือวีซ่านักเรียน คุณต้องระบุว่าคุณยอมรับในเงื่อนไขการสมัครโดยการลงนามและส่งคืนเอกสารข้อตกลงฉบับมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งเราจะจัดส่งจดหมายเสนอให้ที่เรียนและใบแจ้งหนี้ไปให้) ก่อนที่เราจะสามารถยอมรับการชำระเงินจากคุณและยันยันการรับสมัครให้แก่คุณได้
 4. เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้นักเรียนทุกคนทำประกันภัยตามความเหมาะสมก่อนที่จะเดินทางมายังออสเตรเลีย หากคุณจะมาเรียนโดยใช้วีซ่านักเรียน คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมภาคบังคับของการประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) ในขณะที่สมัคร เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่อคุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย
 5. คุณจะต้องชำระค่าเล่าเรียนของคุณภายในวันที่ครบกำหนดซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งหนี้ การชำระเงินสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ดราฟท์ของธนาคาร เช็คของธนาคาร หรือบัตรเครดิต เราไม่สามารถรับเช็คส่วนตัวได้
 6. ก. นักเรียนที่เดินทางด้วยวีซ่านักเรียน – คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามใบแจ้งหนี้ก่อน เราจึงจะออกหนังสือรับรองการสมัคร (Confirmation of Enrolment หรือ CoE) ให้ ส่วนการเลือกวันที่เริ่มเรียนนั้น กรุณาเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 4 สัปดาห์สำหรับการดำเนินการขอวีซ่า
  ข. นักเรียนที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทอื่นๆ – คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดของคุณเต็มจำนวนโดยไม่ช้ากว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรของคุณ เราจึงจะสามารถยืนยันการสมัครเรียนให้แก่คุณได้
 7. ยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าของคุณจากสถานทูตออสเตรเลียหรือสถานกงสุล หากคุณต้องการขอวีซ่านักเรียน ให้นำหนังสือรับรองการสมัคร (CoE) ของคุณไปด้วย
 8. แจ้งให้เราทราบในทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรที่คุณได้วางแผนไว้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครจะต้องแจ้งให้ ELS Universal English College ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่เราจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการที่พักโฮมสเตย์ ผู้ดูแล และบริการรับส่งจากสนามบิน

 1. หากคุณต้องการใช้บริการจัดหาที่พักโฮมสเตย์ของเรา คุณควรยื่นเรื่องอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันที่คุณวางแผนว่าจะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการจัดหาครอบครัวที่เหมาะสมมากที่สุดให้แก่คุณได้
 2. หากคุณต้องการให้เราจัดหาหรืออนุมัติบุคคลที่จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์
 3. แจ้งข้อมูลเที่ยวบินของคุณ (หมายเลขเที่ยวบิน วันที่เดินทางมาถึง และเวลาที่เดินทางมาถึง) ให้เราทราบ 3 สัปดาห์ก่อนวันที่คุณจะเดินทางมาถึง
 4. เราจะพยายามยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์ของคุณ (และการไปรับจากสนามบิน หากได้ขอไว้) ให้ทราบ 2 สัปดาห์ก่อนวันที่คุณจะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณได้ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
 5. หากคุณแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ของเที่ยวบินของคุณให้เราทราบภายในเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ได้ในการไปรับคุณจากสนามบินและ/หรือการจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่พักโฮมสเตย์
 6. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่พักโฮมสเตย์ให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้คุณเข้าพักในโรงแรมเป็นการชั่วคราวโดยคุณต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองเมื่อคุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย จนกว่าเราจะสามารถดำเนินการจัดหาที่พักโฮมสเตย์ให้แก่คุณได้เรียบร้อยแล้ว

นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
ELS Universal English Centre ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์”

 1. หลักสูตรของคุณ หมายถึงระยะเวลาทั้งหมดของการเรียนที่คุณได้สมัครไว้
 2. หากไม่มีการทำข้อตกลงใดๆ ไว้เป็นอย่างอื่น การสมัครของคุณจะยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะได้ชำระค่าธรรมเนียมตามใบแจ้งหนี้ และธนาคารของเราได้ยืนยันว่าได้รับการชำระเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว
 3. การยกเลิกจะไม่มีผลจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. ค่าลงทะเบียนจะไม่มีการคืนเงินให้
 5. เราจะคืนค่าเล่าเรียนทั้งหมดยกเว้นค่าลงทะเบียนให้หากคุณถูกปฏิเสธวีซ่า ถ้าคุณขอยกเลิกหลักสูตรของคุณภายใน 28 วันหรือมากกว่าก่อนวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรของคุณ เราจะคืนค่าเล่าเรียนทั้งหมดยกเว้นค่าลงทะเบียนให้ ถ้าคุณขอยกเลิกหลักสูตรของคุณน้อยกว่า 28 วันก่อนวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรของคุณ เราจะหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกคิดเป็นจำนวน 20% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด ยกเว้นในกรณีของค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่ 8 เราจะคืนค่าเล่าเรียนทั้งหมดยกเว้นค่าลงทะเบียนให้ ทั้งนี้เราจะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนให้ถ้าคุณแจ้งขอยกเลิกในวันที่เริ่มเรียนหรือหลังจากวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรของคุณ
 6. การคืนเงินจะชำระให้เป็นสกุลเงินเดียวกันกับที่ได้รับชำระไว้ และจะจ่ายให้แก่นักเรียน ยกเว้นในกรณีที่นักเรียนได้ทำหนังสือแจ้งไว้ว่าให้ทำการคืนเงินให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง
 7. หากคุณขอเลื่อนกำหนดวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรของคุณ และต่อมาได้ขอยกเลิกหลักสูตรของคุณก่อนถึงวันที่เริ่มเรียนใหม่ เราจะดำเนินการตามนโยบายการยกเลิกของเราโดยพิจารณาตามวันที่เริ่มเรียนเดิมของหลักสูตรของคุณ ไม่ใช่วันที่เริ่มเรียนที่ขอเลื่อนกำหนด
 8. ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก และ/หรือค่าบริการรับส่งจากสนามบินจะไม่มีการคืนเงินให้ ถ้าคุณแจ้งให้เราทราบน้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มเรียนของคุณซึ่งคุณจะไม่ได้ใช้บริการ นอกจากนี้คุณอาจต้องรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมที่พักโฮมสเตย์เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ด้วยหากเราไม่สามารถหานักเรียนคนอื่นมาเข้าพักแทนได้ เราจะไม่คืนเงินสำหรับค่าที่พักโฮมสเตย์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ให้ถ้าคุณย้ายออกจากที่พักในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกและการขอคืนเงินที่จะมีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการที่พักประเภทอื่นๆ เมื่อคุณทำการจอง
 9. การยื่นคำร้องขอคืนเงินจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนักเรียน การคืนเงินใดๆ ภายใต้นโยบายนี้ (ยกเว้นในกรณีที่ชำระเงินคืนให้ภายใต้ข้อกำหนดที่ 10) จะชำระให้ภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
 10. ในกรณีที่เราไม่สามารถเปิดสอนหลักสูตรได้ตามที่โฆษณาไว้ หรือระงับการสอนก่อนที่จะจบหลักสูตร คุณอาจได้รับการเสนอให้สมัครเรียนในอีกหลักสูตรหนึ่งแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากไม่มีหลักสูตรอื่นที่เหมาะสม คุณจะได้รับการคืนเงินสำหรับค่าเล่าเรียนทั้งหมดในส่วนของช่วงเวลาการเรียนตามหลักสูตรซึ่งไม่ได้ทำการสอนให้ การคืนเงินจะชำระให้แก่คุณภายใน 2 สัปดาห์
 11. ในทุกกรณีของการพักการเรียน และ/หรือการถูกไล่ออกของนักเรียนเนื่องจากการไม่ทำตามระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียน จะไม่มีการคืนเงินที่ได้จ่ายให้แก่ศูนย์ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับไว้
 12. นักเรียนที่ถูกยกเลิกวีซ่าเนื่องจากมีบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนหรือมีความคืบหน้าทางการเรียนที่ไม่น่าพอใจจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียม

กฎระเบียบดังกล่าวนี้อาจได้รับการยกเว้นเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการศูนย์แต่เพียงผู้เดียว

การเลื่อน การพักการเรียน หรือการยกเลิกการเรียน

นักเรียนอาจจะขอเลื่อนกำหนดการเริ่มเรียนหลักสูตรได้หากมีเหตุผลจำเป็นส่วนตัวหรือสถานการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย ศูนย์อาจดำเนินการเลื่อนกำหนดการเรียน ด้วยเหตุผลว่าศูนย์ไม่สามารถเสนอชั้นเรียนที่เหมาะสมให้ได้ในวันที่เริ่มเรียนเดิมของนักเรียน
นักเรียนอาจจะขอพักการเรียนได้หากมีเหตุผลจำเป็นส่วนตัวหรือสถานการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย ศูนย์อาจดำเนินการพักการเรียน ด้วยเหตุผลว่านักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนของศูนย์
ศูนย์อาจดำเนินการยกเลิกหลักสูตรของนักเรียน:

 • ด้วยเหตุผลว่านักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนของทางศูนย์
 • เนื่องจากนักเรียนไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน
 • เนื่องจากนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้ดำเนินการในด้านที่พักและสวัสดิการตามที่มีการอนุมัติไว้

นักเรียนที่ถูกทางศูนย์สั่งพักการเรียนหรือยกเลิกการเรียนจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของทางศูนย์ได้
รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ของนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของทางศูนย์ เกี่ยวกับการเลื่อนกำหนด การพักการเรียน หรือการยกเลิกการเรียน สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อการสมัคร

ระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียน
นักเรียนทุกคนได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่มีเหตุผลสมควรของเจ้าหน้าที่ศูนย์ และยึดถือตามกฎของศูนย์ตามรายละเอียดในหนังสือคู่มือนักเรียน นักเรียนจะต้องได้รับโทษพักการเรียน และ/หรือการไล่ออกตามดุลพินิจของผู้อำนวยการศูนย์แต่เพียงผู้เดียว (โดยจะพิจารณาอย่างเป็นธรรม และพิจารณาถึงข้อยกเว้นใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้) หากมีการฝ่าฝืนระเบียบข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนโดยต่อเนื่อง และ/หรืออย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • การข่มขู่ผู้อื่นทางวาจาหรือทางร่างกาย การทำร้ายทางร่างกายหรือทางเพศ การรังแก การข่มเหง การบิดเบือนความจริง หรือมีพฤติกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดอันตราย
 • การมีหรือใช้อาวุธ
 • การลักขโมย
 • การใช้หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 • การสร้างความเสียหายโดยเจตนาต่อทรัพย์สินของศูนย์ และ/หรือของผู้อื่น
 • การถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาในระหว่างที่เป็นนักเรียนอยู่ที่ศูนย์
 • การมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถยอมรับได้ภายในศูนย์ ในระหว่างการเดินทางทัศนศึกษาที่จัดโดยศูนย์ การทำกิจกรรม หรือในที่พักใดๆ ที่ทางศูนย์เป็นผู้ดำเนินการให้
 • การพูดคำหยาบหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์

หมายเหตุ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายออสเตรเลีย:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราหรือที่เราได้รับมาเกี่ยวกับตัวคุณก่อนหน้าหรือในระหว่างช่วงเวลาที่คุณเรียนอยู่กับเรา ถือเป็นความลับและจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการสำหรับการสมัครของคุณและการให้บริการตามที่คุณได้ร้องขอ อย่างไรก็ดี ในกระบวนการนี้อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะครอบครัวของคุณ ครอบครัวอุปถัมภ์ ตัวแทน ผู้ให้บริการจากภายนอก สถาบันการศึกษาต่อ และพนักงานบางคนของศูนย์ตามความจำเป็น นอกจากนี้ข้อมูลจะได้รับการเก็บรวบรวมไว้ตามพันธสัญญาของเราภายใต้พระราชบัญญัติการบริการดานการศึกษาสําหรับนักเรียนตางชาติ (ESOS) และประมวลกฎหมายแห่งชาติ ค.ศ. 2007 เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าของตนและข้อกำหนดโดยทั่วไปภายใต้กฎหมายการเข้าเมืองของออสเตรเลีย หน่วยงานที่มีอำนาจในการเก็บข้อมูลเหล่านี้มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติการบริการดานการศึกษาสําหรับนักเรียนตางชาติ ค.ศ. 2000 กฎระเบียบสำหรับการบริการด้านการศึกษาสําหรับนักเรียนตางชาติ ค.ศ. 2001 และประมวลระเบียบปฏิบัติแห่งชาติสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการลงทะเบียนและผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักเรียนตางชาติ ค.ศ. 2007 ในภายใต้บางสถานการณ์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับตัวคุณสามารถทำการเปิดเผยต่อรัฐบาลออสเตรเลียและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และบริการคุ้มครองด้านการสอน (Tuition Protection Service) ได้หากมีความเกี่ยวข้อง ในบางโอกาสอื่นๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อมูลนี้สามารถทำการเปิดเผยได้โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ
 • เรามีพันธสัญญาในการแจ้งให้รัฐบาลออสเตรเลียทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสมัครของนักเรียนและการกระทำใดๆ ที่ละเมิดต่อเงื่อนไขของวีซ่านักเรียน
 • นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนต้องแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่อยู่ในออสเตรเลีย
 • นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่มีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยหรืออาศัยอยู่กับญาติใกล้ชิดในครอบครัวของตนระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลีย จะต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์เกี่ยวกับการดำเนินการตามที่เสนอในด้านที่พักและสวัสดิการก่อนจึงจะสามารถยอมรับการสมัครของนักเรียนได้ เราสามารถดำเนินการเพื่อจัดหาผู้ดูแลที่เหมาะสมให้ได้ถ้าต้องการ
 • นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนจะต้องเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลาที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนแห่งเครือจักรภพว่าด้วยสถาบันการศึกษาและหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ (CRICOS)
 • ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข เวลาเปิดสอนหลักสูตร ตารางเวลาเรียน ชั้นเรียน สถานที่ของชั้นเรียน ขนาดของชั้นเรียน และวันที่เริ่มเรียนหลักสูตร อาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการสมัครของคุณ

คำประกาศเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย
โดยการลงนามในคำประกาศนี้ นักเรียน หรือผู้ปกครอง และ/หรือผู้ดูแลตามกฎหมายในกรณีของนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ตกลงว่า ศูนย์ เจ้าหน้าที่ ครูผู้สอน พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของศูนย์ จะไม่ต้องรับผิดชอบ และ/หรือไม่มีพันธะผูกพันตามที่กฎหมายแห่งประเทศออสเตรเลียได้อนุญาตไว้ และ/หรือจะไม่เรียกร้องใดๆ ต่อการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ความพิการ การสูญเสีย ความเสียหายของนักเรียน และ/หรือความเสียหายของทรัพย์สินของนักเรียน ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน และ/หรืออาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างช่วงเวลาของการเข้าเรียนของนักเรียนไม่ว่าในสถานที่ใดก็ตามที่ศูนย์เป็นเจ้าของ/เป็นผู้เช่า เป็นผู้ดำเนินงานหรือเป็นผู้ควบคุมนักเรียนในการร่วมทำกิจกรรม และ/หรือการเดินทางทัศนศึกษา และ/หรือภายในที่พักใดๆ ที่ดำเนินการให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ นักเรียน หรือผู้ปกครอง และ/หรือผู้ดูแลตามกฎหมายในกรณีของนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตกลงว่าจะชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งโดยทางตรง และ/หรือทางอ้อม ที่ศูนย์ต้องชำระไปซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ที่นักเรียนได้เข้าเรียนและร่วมทำกิจกรรม และ/หรือการเดินทางทัศนศึกษา (ไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬา วัฒนธรรม สังคม การศึกษา นันทนาการ หรือด้านอื่นใดก็ตาม) ที่จัดโดย หรือจัดในนามของ หรือจัดโดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ หรือจัดโดยผู้อื่นที่ทางศูนย์ให้การรับทราบ
เมื่อนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นนักเรียนที่ศูนย์ ผู้ปกครอง และ/หรือผู้ดูแลตามกฎหมายยังได้แสดงความยินยอมและตกลงอีกด้วยว่า หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความต้องการหรือจำเป็นที่จะต้องขอรับหรือจัดหาการรักษาพยาบาลจากแพทย์ และ/หรือจักษุแพทย์หรือทันตแพทย์ให้แก่นักเรียน ศูนย์อาจดำเนินการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการศูนย์แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว ผู้ปกครอง และ/หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย ตกลงว่าจะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรง และ/หรือทางอ้อม หากทางศูนย์ได้ช่วยเหลือในการชำระค่าใช้จ่ายให้ในนามของนักเรียนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ผู้ปกครอง และ/หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย จะชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายนั้นคืนให้แก่ศูนย์เมื่อมีการร้องขอ ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นนี้จะมีผลครอบคุลมถึงผู้จัดการ ผู้ดำเนินการ และผู้ที่ได้รับมอบหมายของผู้ที่ลงนามในคำประกาศนี้ด้วยเช่นกัน

ข้อตกลงของคุณตามเงื่อนไขการสมัครเหล่านี้ไม่ได้ริดรอนสิทธิ์ของคุณในการดำเนินการภายใต้กระบวนการการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของทางศูนย์ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในออสเตรเลีย หรือในการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา ถ้าคุณมีผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งจะติดตามคุณมายังประเทศออสเตรเลียด้วย คุณอาจต้องชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม