ภาษาอังกฤษ + การฝึกงาน

เรียนภาษาอังกฤษและหาประสบการณ์การทำงานในประเทศออสเตรเลีย

ที่ ELS Sydney เรามีโปรแกรมการฝึกงาน 2 โปรแกรมที่เสนอให้

 1. ภาษาอังกฤษ + การฝึกงานวิชาชีพ (Professional Internship Program หรือ PIP)
 2. ภาษาอังกฤษ + การฝึกงานโดยได้รับค่าตอบแทน (Stipend Internship Program หรือ SIP)

โปรแกรมเหล่านี้มุ่งเน้นที่การฝึกอบรมเชิงการปฏิบัติและการพัฒนาทักษะการทำงานภายในสถานที่ทำงานในออสเตรเลีย

ใครบ้างควรเข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านี้

โปรแกรมเหล่านี้เหมาะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและบัณฑิตจบใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี โปรแกรมจะเสนอโอกาสในการหาประสบการณ์จากการทำงานจริงในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์หรือวิชาที่กำลังศึกษาอยู่

โปรแกรมการฝึกงานวิชาชีพ

โปรแกรมนี้เสนอการฝึกงานที่มีการจัดโครงสร้างไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในทุกสาขาวิชาทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งงานจะมีอยู่ทั่วทั้งออสเตรเลีย

มีงานประเภทใดบ้าง
สาขาของงานที่สามารถทำได้ รวมถึง:

 • การบริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การบัญชี
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • การตลาด
 • การจัดงานอีเวนท์
 • การท่องเที่ยว
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
 • การออกแบบ
 • การให้บริการต้อนรับ

โปรแกรมการฝึกงานโดยได้รับค่าตอบแทน

โปรแกรมนี้เสนอการฝึกงานในลักษณะที่มีโครงสร้างแน่นอนในสาขาธุรกิจ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะได้รับค่าตอบแทน (ค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง) ในอัตรา $600-$900 ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ในสาขาวิชาเหล่านี้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ผู้สมัครต้องมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งทางโปรแกรมจัดให้

มีงานประเภทใดบ้าง
พนักงานฝึกงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการจัดให้ไปเข้าฝึกงานในสาขาอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

 • การตลาด
 • ธุรกิจ
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดในการสมัคร:

 • การฝึกงานจะต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นฐานการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานของผู้ฝึกงาน
 • ใบสมัครจะต้องยื่นก่อนวันที่เริ่มต้นการฝึกงาน 3-4 เดือน
 • ผู้สมัครต้องทำประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียในวงเงิน 2 ล้าน AUD หากไม่มี จะต้องเสียค่าเบี้ยประกัน $160-480 โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการฝึกงาน
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือวีซ่าการทำงานในช่วงวันหยุด หากไม่สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ผู้ฝึกงานจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับวีซ่าการฝึกงานในออสเตรเลีย
 • การจัดให้ผู้สมัครได้เข้าฝึกงานนั้นจะทำได้ในเกือบทุกวงการอุตสาหกรรม ยกเว้นการแพทย์

รายละเอียดของโปรแกรม

ระยะเวลาต่ำสุดของหลักสูตรภาษาอังกฤษ: 4 สัปดาห์
ระยะเวลาของการฝึกงาน: การฝึกงานวิชาชีพ (PIP) 6-26 สัปดาห์ / การฝึกงานโดยได้รับค่าตอบแทน (SIP) 20-26 สัปดาห์
อายุ: 18-30 ปี
ข้อกำหนดในการสมัคร: สำเร็จหลักสูตร ELS ระดับ 110